Κρούσμα τεντυμποϊσμού στην Κω - Διαπομπεύθηκαν οι δράστες

Κρούσμα τεντυμποϊσμού εις Κω - Έρριψαν κρέμαν κατά γυναικών

ΔΙΕΠΟΜΠΕΥΘΗΣΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΑΙ

Κατά πληροφορίας εκ Κω χθες εσημειώθη δια πρώτην φοράν εις την νήσον κρούσμα Τεντυμποϊσμού. Συγκεκριμμένως παρ’ αστυνομικών οργάνων του Αστυν. Τμήματος Κω συνελήφθησαν δύο νεαροί, διότι κατά την 10ην νυκτερινήν της χθες έρριψαν κατά γυναικών κεσσέδες κρέμας. Η αστυνομία ετιμώρησε παραδειγματικώς τους συλληφθέντας δια κουρεύματος και περιφοράς αυτών εκ την κεντρικήν οδών της πόλεως.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΑΒΕΝ ΧΩΡΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ
Πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων και μερίμνη της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, επραγματοποιήθησαν κατά την διάρκειαν της παρελθούσης εβδομάδος συγκεντρώσεις των παντοπωλών, των οπωροπωλών, των κρεοπωλών και των ζαχαροπλαστών Ρόδου, με θέμα την ανάπτυξιν των σχέσεων Χωροφυλακής και Επαγγελματιών. Κατά την διάρκειαν των εν λόγω συγκεντρώσεων ωμίλησεν ο Διοικητής χωροφυλακής κ. Βενιζέλος άπαντες δε οι μετασχόντες εξέφρασαν την ικανοποίησίν των εκ των μέχρι τούδε συνεργασιών των μετά της Χωροφυλακής.

38 ΙΤΑΛΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 3.1.1960
Υπό της Εταιρείας “Αδριάτικα” ανεκοινώθη το πλήρες πρόγραμμα κατάπλων τουριστικών ατμοπλοίων της εις Ρόδον από της σήμερον μέχρι της 3ης Ιανουαρίου 1960. Συμφώνως προς το πρόγραμμα, οι κατάπλοι ατμοπλοίων της Αδριάτικα με τουρίστας, θα ανέλθουν κατά το προαναφερθέν χρονικόν διάστημα εις 38, αναλυτικώς δε κατά μήνα θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιον 3 κατάπλοι, τον Αύγουστον 13, τον Σεπτέμβριον 10, τον Οκτώβριον 9 και ανά εις τον Νοέμβριον και τον Δεκέμβριον, με προοπτικήν αυξήσεως αναλόγως της κινήσεως.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Την πρωΐαν αύριον θα λάβη χώραν εις χώρον των νέων σιταποθηκών της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών αγιασμός εγκαινιασμού αυτού, παρουσία των αρχών και εκπροσώπων των συνεταιρισμών.

Εν συνεχεία θα αρχίση η συγκέντρωσις του σίτου, κατά την πρώτην δε ημέραν, συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν θα προσκομίσουν σίτον οι συνεταιρισμοί Μασσάρων, Μαλώνας, Λάρδου, Πυλώνας, Παστίδος, Παραδεισίου, Δαματριάς, Ασκληπειού, Λαχανιάς, Γενναδίου και Πλατανίων.

Διευκρινίζεται σχετικώς ότι η παράδοσις σίτου θα γίνεται μέχρι της 2ας μεταμεσημβρινής, πέραν δε της ώρας αυτής δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτησις των αυτοκινήτων με τα φορτία. Την σειράν προσκομίσεως τέλος, κατά τας επομένας ημέρας, θα αναγγέλη η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών εγκαίρως.

ΟΙ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ
Υμνεί την Ρόδον άρθρον Αμερικανικού περιοδικού 
Περιλαμβάνει 9 ολοσελίδους εγχρώμους φωτογραφίας και πλήρη στοιχεία δια τους τουρίστας

Εις το μεγάλης κυκλοφορίας Αμερικανικόν περιοδικόν “Δη Νάσιοναλ Γκεογκραφικ Μάγκαζιν” εδημοσιεύθη άρθρον εις έκτασιν 52 σελίδων δια τας νήσους του Αιγάιου, υπογραφόμενον υπό του κ. Τζίλμπερτ Γκρόσβενορ και πλαισιούμενον από 42 φωτογραφίας εις χάρτην πολυτελείας εκ των οποίων αι 36 είναι έγχρωμοι. Το δημοσίευμα συμπληρούται επίσης από μεγάλον και πλήρη χάρτην της Ελλάδος εις τον οποίον εμφανίζονται λεπτομερώς όλα τα γεωγραφικά στοιχεία των νήσων του Αιγαίου.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον είναι το μέρος εκείνο του δημοσιεύματος το οποίον υμνεί εις την Ρόδον. Πλήρης ιστορική, γεωγραφική, οικονομική, λαογραφική και τουριστική παρουσίασις της Ρόδου, γίνεται εν εκτάσει αι αφιερωμέναι δε εις την νήσον σελίδες κοσμούνται από ολοσελίδους εγχρώμους φωτογραφίας υφαντού της Λίνδου, μέρους των χοχλακιών των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας, γενικής απόψεως του Καστέλλου φωταγωγημένου απόψεως της οδού Ερμού με την πύλην Αγίας Αικατερίνης υπό το σεληνόφως, απόψεως του εσωτερικού του ιερού ναού του Ευαγγελισμού με ευδιακρίτους τας καλλιτεχνικάς τοιχογραφίας, τριών θαλασσινών τοπείων και απόψεως του καταστήματος παντοπωλείου Δανιηλίδη της Παλαιάς Αγοράς. Γενικώς εξ άλλου το άρθρον προκαλεί ζωηρόν ενδιαφέρον.