Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Aντώνη Ν. Βενέτη

Η πρώτη «είδηση» αναφέρεται στην άνοδο της Βασιλίσσης Βικτορίας της Αγγλίας στον Βρετανικό θρόνο, η οποία εβασίλευσε μέχρι το 1901, ότε και απεβίωσε.

Στο Λονδίνο του 1870 εγκαινιάζεται ελληνικό σχολείο. Τον επόμενο χρόνο πεθαίνει ο μονογενής υιός του ένδοξου Σουλιώτη πολέμαρχου Μάρκου Μπότσαρη (+1823) και ο μαικήνας του Ουγγρικού και Αυστριακού πολιτισμού και μέγας ευεργέτης της Ελλάδος, Βαρώνος Σίμων Σίνας παρασημοφορείται από τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο – Ιωσήφ. Την ίδια χρονιά, πεθαίνει ο εκ Πρεβέζης δάσκαλος Ιωσήφ Γκινάκας και τον επόμενο χρόνο (1872) ο Κερκυραίος μουσικοδιδάσκαλος Ν. Μάντζαρος και στο Μόναχο, ο Γ. Μάουερ, ο οποίος είχε χρηματίσει αντιβασιλέας της Ελλάδος, επί Όθωνος.

Στο Ταϊγάνιο της Αζοφικής, παρασημοφορείται, πλην άλλων, και ο εγγονός του θρυλικού θαλασσομάχου Λάμπρου Κατσώνη, και στην Αμερική δολοφονείται ένας Χιώτης, ο οποίος αφού διεσώθη από τη Σφαγή της Χίου, το 1822, σταδιοδρόμησε επιτυχώς στο Αμερικανικό ναυτικό.

Η τελευταία «είδηση» αναφέρεται στον Ούγγρο Στρατηγό Στέφανο Τύρρ, εις τον οποίον κυρίως και προεχόντως, οφείλεται η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου.

Σημειώνω ότι τούτο αναγράφεται την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της αθηναϊκής εφημερίδος ΕΣΤΙΑ, η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί.

Οι ειδήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 3-7-1837. Διά του φθάσαντος ατμοκινήτου ελάβομεν την λυπηράν αγγελίαν του θανάτου του ήδη πρότινος καιρού βαρέως ασθενούντος μεγαλειοτάτου βασιλέως της Αγγλίας Γουλιέλμου. Ο θάνατος ούτος συνέβη την 8 του λήξαντος μηνός Ιουνίου. Η Α.Β.Υ. η Ηγεμονίς Βικτορία ανεψιά εξ αδελφού του βασιλέως έμελλε να αναγορευθή βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας την 9 του αυτού μηνός […].

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 20-10-1870. Μας γράφουσιν εκ Λονδίνου ότι τη α’ Οκτωβρίου εγένετο μετά πάσης της επισημότητος η εγκαινίασις της εκεί ελληνικής σχολής. Παρήσαν εις την τελετήν ότε Πρέσβης κ. Βράιλας προσκληθείς υπό της Εφορίας και ο γραμματεύς της Πρεσβείας μετά πολλών των εν εκείνη μεγαλουπόλει ομογενών. Μετά τον υπό του ιερέως της εκεί ορθοδόξου εκκλησίας τελεσθέντα αγιασμόν και σύντομον προσλαλιάν του προέδρου της Εφορίας κ. Λουκά Ζίφου, ο σχολάρχης κ. Ιω. Βαλέττας, …γνωστός εις τον φιλολογικόν κόσμον, εξεφώνησε λόγον ευφραδή, […] συγκινήσας πάντας τους παρόντας, υπέρ τους εκατόν, οίτινες απήλθον ενθουσιώντες. Αι παραδόσεις των μαθημάτων ήρξαντο από της 3 του ιδίου μηνός επ’ αρίστοις οιωνοίς· […]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 20-8-1871. Την νύκτα της παρελθούσης Τετάρτης απεβίωσεων εν Πατησίοις, κομισθείς δ’ εις Αθήνας ετάφη χθες μετά των ανηκουσών τιμών εις των γνωστοτέρων και εντιμοτέρων ανδρών της πατρίδος μας, ο συνταγματάρχης του πυροβολικού Δημ. Βότσαρης. Μονογενής υιός του Μάρκου Βότσαρη, επομένως φέρων εν των ενδοξοτέρων ονομάτων της νεωτέρας Ελλάδος, όπερ επαξίως εκόμισε μέχρι τάφου διά της μορφώσεως εαυτού αξιωματικού πεπαιδευμένου, εντίμου οικογενειάρχου και αξιολόγου φίλου, […]. Εκπαιδευθείς εν Γερμανία εις τα στρατιωτικά κατήλθε το 1833 μετά του Βασιλέως Όθωνος εις την Ελλάδα, […]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 31-8-1871. Ο υπουργός εκπαιδεύσεως διώρισεν υποτρόφους της Κυβερνήσεως δύο εκ των οκτώ τέκνων του μακαρίτου Δημ. Μ. Βότσαρη, όστις ως γνωστόν, απεβίωσε πένης, πολυμελή καταλιπών οικογένειαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 11-12-1871. Ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας προτάσει του επί των Εξωτερικών της Ουγγαρίας υπουργού απένειμεν εις τον εν Βιέννη βαρόνον Σίναν μέγαν ιδιοκτήτην της Ουγγαρίας, τον μεγαλόσταυρον του Τάγματος του Λεοπόλδου, δι’ ήν παρέχει προστασία εις τα επιτόπια συμφέροντα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 18-12-1871. …ο Ιωσήφ Γκινάκας εγεννήθη εν Πρεβέζη την 17-12-1804. Τα εγκύκλια μαθήματα εδιδάχθη υπό τους μεγάλους του έθνους διδασκάλους Ψαλλίδαν, Κούμαν και Οικονόμου εν Ιωαννίνοις και Σμύρνη. […] Ο Ιωσήφ Γκινάκας νεανίας μόλις ών, ότ’ εξεράγη η Επανάστασις, μετέβη μετά των γονέων του εις Ιταλίαν, […]. Αλλά φλεγόμενος υπό του πόθου ίνα εν αυτή τη πατρίδι υπηρετήσει, ήλθε περί τας αρχάς του 1831 εν Ελλάδι, διωρίσθη δε υπό του Κυβερνήτου… Γραμματεύς άμα και διδάσκαλος…
Από δε του 1833 ήρξαντο τακτικώς του διδακτικού βίου εν Ελλάδι επί τριακονταετίαν συνεχή τα ελληνικά γράμματα διδάξας εν τοις πλείστοις των ημετέρων Γυμνασίων, […] Εν τω απροσδοκήτω θανάτω του πλήρους υγείας και ζωής ανδρός τούτου η Ελλάς απώλεσεν ένα των αρίστων αυτής υιών, […]
Αθήνησι τη 12-12-1871

Ν. Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 13-4-1872. Ο μέγιστος των εν Ελλάδι και εφάμιλλος των εν Ευρώπη διαπρεπών μουσικοδιδασκάλων, ο του Εθνικού Ύμνου «Σε γνωρίζω από τον κόψη» και άλλων σπουδαίων ασμάτων μελοποιός, ο ιδρυτής και ισόβιος Πρόεδρος της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής εταιρείας, πολλών συλλόγων και εταιρειών μουσικών της Ευρώπης συνέταιρος, του οποίου τα στήθη εκόσμουν πολλά εθνικά τε και των Ευρωπαϊκών κρατών παράσημα, ο γεραρός Νικόλαος Μάντζαρος απεβίωσε κατ’ αυτάς εις βαθύ γήρας εν Κερκύρα. […]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 13-5-1872. Απεβίωσεν εν Μονάχω τη 10 Μαΐου εν βαθυτάτω γήρατι ο Γεώργιος Μάουερ, ποτέ μέλος της κατά την ανηλικότητα του βασιλέως Όθωνος αντιβασιλείας.  Ο Γ. Μάουερ γεννηθείς εν έτει 1790 είχεν ήδη διακριθή εν Βαυαρία ως καθηγητής της νομικής σχολής του εν Μονάχω πανεπιστημίου, ότε προσεκλήθη υπό του Βασιλέως Λουδοβίκου όπως συνοδεύση τον Όθωνα εν Ελλάδι, []

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 17-5-1872. Τηλεγραφικώς ανηγγέλθη εν Κωνσταντινουπόλει ότι η εν τοις Πατριαρχείοις συνελθούσα Συνέλευσις αφώρισε τον Έξαρχον των Βουλγάρων ως παραβάτην των κανόνων της Εκκλησίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 24-5-1872. Την 8ην υπερμεσούντος λησταί άγνωστοι συλλαβόντες τον εκ χωρίου Λευκάδος του δήμου Τυμφρηστού μυλωθρόν Κυριακόπουλον τον απέσφαξαν. Ούτω εν διαστήματι ενός όλου μηνός αριθμούνται δύω αιχμαλωσίαι και εις φόνος· επί της επικινδύνου ταύτης τροπής εις ήν απροσδοκήτως η δημοσία ασφάλεια περιήλθεν, εφιστώμεν την προσοχήν και επικαλούμεθα την πρόνοιαν της Κυβερνήσεως. (Φωνή του Λαού).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 7-6-1872. Μεταξύ των εσχάτως απονεμηθέντων παρασήμων απενεμήθησαν ο μεν Χρυσός Σταυρός των Ιπποτών του Σωτήρος προς τον εν Ταϊγανίω της Ρωσίας διατρίβοντα κ. Αλέξανδρον Κατσώνην, έκγονον του περιφήμου Λάμπρου Κατσώνη και ήδη ταγματάρχην εν τω Ρωσικώ στρατώ, ο δε αργυρούς εις τους κ.κ. Ιωάννην Αμβροσίου Σκαραμαγκάν, έλληνα μεγαλέμπορον, Κ. Νικόλαον Μ. Γιουρδή, πρόξενον της Ελλάδος εν Ταϊγανίω και εις τον πρώην επί επταετίαν τοιούτον κ. Παναγιώτη Γιουρδήν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 24-6-1872. Η εν Νηού Υόρκ εφημερίς «Ήλιος, Sun» της 5 Ιουνίου αναφέρει ότι εν τη πόλει Bridgeport εδολοφονήθη παρ’ αγνώστων πυροβοληθείς την 4 Ιουνίου ε.ε. ο Γεώργιος Μ. Καλβοκορέσης, πλοίαρχος διοικητής εν τω ναυτικώ της αμερικανικής συμπολιτείας.

Η εφημερίς αναφέρει ότι ούτος ο Καλβοκορέσης εγεννήθη εν Χίω, ότε το 1822 ιδών σφαγέντα παρά των Τούρκων τον πατέρα του, επεβιβάσθη εις το αμερικανικόν εθνικόν πλοίον Constitution, υπό την διοίκησιν του πλοιάρχου Elliot και μετεβιβάσθη εις Αμερικήν. Σπουδάσας δε εν τη Ναυτική σχολή της Ανναπόλεως, προήχθη εκ δοκίμου διά της ικανότητός του εις την θέσιν διοικητού. Κατά τα τελευταία 6 έτη εκατοίκει εν Litchfield ένθα εγκατέλιπε πολυάριθμον οικογένειαν.

ΕΣΤΙΑ, 6-3-1894, έτος Α’ – Αριθ. 1. Ο Στρατηγός Τύρρ εις ον οφείλεται κατά το πλείστον η τομή του Κορινθιακού Ισθμού εξαιρετικών τυγχάνει τιμών εν Ιταλία.

Πλην του αγγελθέντος ήδη επισήμου γεύματος όπερ εδόθη εν Ρώμη προς τιμήν αυτού, αγγέλεται ήδη ότι και έτερον γεύμα δοθήσεται προς τιμήν του εις ο θα έχη την προεδρίαν ο εν Ρώμη ημέτερος επιτετραμμένος κ. Δ.Α. Κουντουριώτης.