«Θαλάσσια νύμφη» χαρακτηρίζεται η Ρόδος σε Καναδική εφημερίδα

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΜΙΛΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΝ

Η ΡΟΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΥΨΩΘΗ

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μ. Πετρίδης εις προχθεσινάς δηλώσεις του προς αθλητικούς παράγοντας κατά την διάρκειαν της ετησίας Γ. Συνελεύσεως της ΕΠΣΔ ανέφερε ότι πρωταρχικός του σκοπός είναι να αξιοποιήση την Ρόδον τουριστικώς και να ανυψώση τον Ροδιακόν αθλητισμόν.

Ο κ. Πετρίδης συνεχίζων εδήλωσε ότι η Ρόδος απέκτησε δια των νέων έργων το καλύτερον αθλητικόν γήπεδον εν Ελλάδι και προσέθεσε ότι εν τη προσπαθεία του συνεστήθη υπό την προεδρεία του Τουριστική Επιτροπή. Ο Νομάρχης κατενόησεν ότι ο ΟΔΑΠΔ πρέπει να ενισχύση τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται δια την Ρόδον.

Η Τουριστικήν Επιτροπή, συνέχισε επρογραμμάτισε δια το επόμενον έτος διαφόρους εκδηλώσεις δια την προσέλκυσιν ξένων και Ελλήνων τουριστών. Προς τούτο ο Δήμος Ρόδου ενδέχεται να πάρη το Εθνικόν Θέατρον και να αποζημιώση τον επιχειρηματίαν κ. Βαρδαούλην δια να το χρησιμοποιήση δια τας εν λόγω εκδηλώσεις εκ των εισπράξεων των οποίων ο αθλητισμός θα λαμβάνη μερίδα.

Συνεχίζων ο κ. Πετρίδης υπεσχέθη ότι θα ενισχύση τα Σωματεία τας δε εκδηλώσεις του Αυγούστου θα τας χρηματοδοτήση ο Δήμος και εκάλεσε τους αντιπροσώπους εντός της παρούσης εβδομάδος εις σύσκεψιν δια τον προγραμματισμόν των εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης περαίνων εδήλωσε ότι η Ρόδος πρέπει τουριστικώς και αθλητικώς να πάρη την θέσιν της Εθνικώς αλλά και διεθνώς.
Κ.Τ.

Αφίκετο εις Ρόδον προχθές ο πρόεδρος της διδασκαλικής Ομοσπονδίας

Προχθές αφίκετο εις Ρόδον ο Πρόεδρος της Πανελληνίου Διδασκαλικής Ομοσπονδίας κ. Ηλίας Ασημακόπουλος, προκειμένου να παραμείνη επί 15νθήμερον δι’ εξέτασιν διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων. Τον κ. Ασημακόπουλον υπεδέχθησαν οι Πρόεδροι και τα συμβούλια προς την κυρίαν δε αυτού προσεφέρθη ωραιοτάτη ανθοδέσμη υπό της δίδος Ζηνοβίας Φιλίππου.

Την 10ην π.μ. του Σαββάτου, ο κ. Ασημακόπουλος θα παραστή εις κοινήν έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των δύο διδασκαλικών συλλόγων Ρόδου εις το κτίριον της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.

«Θαλασσία νύμφη» χαρακτηρίζεται η Ρόδος εις Καναδικήν εφημερίδα
Εις την εφημερίδα “Γκλόμπ ετ Μαίηλ” εδημοσιεύθη μακροσκελές άρθρον της Κας Ζένας Τσέρρυ, εις το οποίον εκτίθενται αι εκ της νήσου Ρόδου εντυπώσεις της. Η Κα Τσέρρυ γράφει με ενθουσιασμόν και θαυμασμόν δια την γραφικότητα της Ρόδου την οποίαν χαρακτηρίζει ως “θαλασσίαν νύμφην”.
Περαιτέρω καταλήγουσα η Κα Τσέρρυ τονίζει το ευχάριστον της διαμονής εν Ρόδω ενός ξένου περιηγητού και αναφέρει στοιχεία εκ της ιστορίας της νήσου.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Χθες την πρωΐαν ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου κ. Αλέξανδρος ετέλεσε την Θείαν λειτουργίαν εις τον εορτάζοντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Παντελεήμονος. Μετά το πέρας της Λειτουργίας έλαβε χώραν παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Μ. Πετρίδη και πλήθους κόσμου προπορευομένης της μουσικής του Δήμου η περιφορά της Εικόνος εις τας πληστιεστέρας οδούς. Επίσης χθες την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν εις τον εορτάζοντα Ναόν της Κοινότητος Σιαννών.

ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ
Με συμμετοχήν πολλών εκδρομέων εκ Ρόδου, εγένετο η πανήγυρις της Ιεράς μονής Αγίου Παντελεήμονος Τήλου.