Έτοιμο το σπογαλλιευτικό σκάφος της Χάλκης

ΕΤΟΙΜΟΝ ΤΟ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΧΑΛΚΗΣ ΘΑ ΕΞΕΛΘΗ ΤΑΧΕΩΣ ΔΙΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Κολλιαγράκης, το ναυπηγηθέν εις Σάμον σπογγαλιευτικόν σκάφος της νήσου ευρίσκεται ήδη εις Χάλκην εντός των ημερών δε θα εξοπλισθή διά των απαραιτήτων συσκευών και εξαρτημάτων, ούτως ώστε να ετοιμασθή διά το πρώτον του ταξείδιον. Το σπογγαλιευτικόν της Χάλκης, αφού επανδρωθή διά σπογγαλιέων εκ της νήσου, θα εργασθή εφέτος επί 2 μήνας εις τα ελληνικά ύδατα.


ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Την 7ην εσπερινήν χθες, υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου επραγματοποιήθη σύσκεψις, προς εξέτασιν διαφόρων θεμάτων εν σχέσει προς τας ανάγκας των διδακτηρίων της Δωδεκανήσου, προς την εκτέλεσιν επισκευών και προς την προσθήκην νέων αιθουσών. Της συσκέψεως μετέσχον ο Νομομηχανικός κ. Κατωπόδης, ο Διευθυντής του Νομαρχιακού Ταμείου κ. Βελιδάκης, μηχανικοί και άλλοι αρμόδιοι.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 427 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ


Χθες εκυκλοφόρησεν εις πολυτελεστάτην έκδοσιν ο Κανονισμός του Α’ Διεθνούς Ράλλυ της Ρόδου το οποίον θα λάβη χώραν την 16ην Αυγούστου επί αποστάσεως 427 χιλιομέτρων.  Ως ανεκοινώθη επίτιμος Οργανωτική Επιτροπή του αγώνος θα είναι:

O  Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Πρόεδρος Εφετών κ. Κουρούκλης, ο Α.Δ.Χ.Δ. κ. Τάγαρης, ο Διοικητής Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Δ. Χέλμης, ο Γ. Γραμματεύς του ΕΟΤ κ. Φωκάς, ο Πρόεδρος της ΕΛΠΑ κ. Π. Γιαννουλάτος και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Δ. κ. Θεοχάρης.

Επίτιμος Αλυτάρχης θα είναι ο κ. Θ. Βενιζέλος Διοικητής Χωροφυλακής Ρόδου.
Αγωνοδίκαι οι κ.κ. Μαυρομμάτης, Νικολόπουλος, Βόνδας, Γέρας, Πατρονικόλας και Αλεξιάδης.
Έφορος αγώνος θα είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος, Αλυτάρχης ο κ. Κανάρογλου, Γραμματεύς ο κ. Σουλούνιας, υπεύθυνοι αποτελεσμάτων οι κ.κ. Καλλιγαρίδης, Χοχλακίδης, Ζούχος. Υπεύθυνοι χρονομετρήσεως οι κ.κ. Οικονόμου, Ρόγγος, Αθανασούλιας. Τεχνική Επιτροπή οι κ.κ. Ιωάννου Χρονίδης.

Κριταί οι κ.κ. Παντελίδης, Παλαιολόγος, Παπαδόπουλος Μηνάς, Πανάγος, Σαρρής, Αναστασιάδης, Σαρτζετάκης, Στεφάνου, Μελλίνης, Αγγέλου, Παπαδόπουλος, Σηφάκης και Ερίνης.
Επίσης ανεκοινώθη ότι εις τον α’ της γενικής βαθμολογίας θα απονεμηθή κύπελλον και βραβείον 8000 δρχ. και εις τον β’ κύπελλον και βραβείον 4.000 δρχ.

Εις τον α’ νικητήν εκάστης κλάσεως Κύπελλον και 2500 δρχ., εις τον β’ κύπελλον και εις τον τρίτον μετάλλιον, εις το α’ ζεύγος Κύπελλον και 2000 δρχ., εις το β’ ζεύγος Κύπελλον. Εις το α’ ζεύγος κυριών κύπελλον και 2000 δρχ. και εις το β’ κύπελλον.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
Χθες την 8ην εσπερινήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Στέγης προς εξέτασιν διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως και λήψιν σχετικών αποφάσεων.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Προχθές την πρωίαν, παρουσία του Δημάρχου κ. Πετρίδη, ετελέσθησαν τα εγκαίνια εκθέσεως ζωγραφικής και αναγλύφων του κ. Ζιδιανάκη. Η έκθεσις αυτή, τελεί υπό την προστασίαν του κ. Δημάρχου.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ
Ως ανεκοινώθη, σήμερον αναμένονται 125 ξένοι περιηγηταί εις ομίλους, δι’ ολιγοήμερον παραμονήν εις Ρόδον. Εξ άλλου προχθές κατέπλευσε το Ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Εναότριο” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν αι τιμαί του άρτου διά την τρέχουσαν εβδομάδα ως εξής: Άρτος Λευκός, κατά κιλόν 5,30 δραχμάς. Άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3,20 δραχμάς.