Παραχωρούνται στους αποδήμους οι κατασκηνώσεις των Κολυμπίων

Σύμβαση για τηνπαραχώρηση του χώρου των δημοτικών κατασκηνώσεων Κολυμπίων, υπεγράφη χθες μεταξύ του δήμου Ρόδου και του Παν-Ροδιακού Συλλόγου Αμερικής “Απόλλων”.

Το συμφωνητικό προβλέπει τα εξής:
«Σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 202/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα

«1. Η δέσμευση του Δήμου Ρόδου έναντι του Παν-Ροδιακού Συλλόγου Αμερικής «Απόλλων» και την κατ’ αρχήν παραχώρηση της χρήσης του χώρου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων Κολυμπίων της Δ.Κ. Αφάντου, Κτηματολογικής Μερίδας 1888989 Γαιών Αρχαγγέλου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη από ΟΚΤ. 2015 αποτύπωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, για διάστημα δύο (2) ετών, προκειμένου να κατατεθούν προς έγκριση οι μελέτες κατασκευών, αποκατάστασης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας των κατασκηνώσεων από τον Σύλλογο, συνοδευόμενες από δεσμεύσεις-βεβαιώσεις διασφάλισης των αναγκαίων πόρων. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης του εγχειρήματος, ο Δήμος Ρόδου με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει στην παραχώρηση της χρήσης του χώρου για διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών.

2. Η δια της παρούσας σύμβασης παραχώρηση είναι «κατ’ αρχήν», δηλαδή δεν είναι οριστική και τελεί υπό την αίρεση των παρακάτω άρθρων της σύμβασης και πλην των επισκέψεων για τις ανάγκες λήψης στοιχείων για την εκπόνηση των μελετών, απαγορευόμενης κάθε εργασίας ή οποιασδήποτε χρήσης, προσωρινής εγκατάστασης κ.λπ., της νομής και διακατοχής παραμένουσας στον Δήμο Ρόδου μέχρις της σύναψης οριστικής 15ετούς παραχώρησης με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 της υπ’ αρ. 202/22-02-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.

3. Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε περίπτωση που ο παραπάνω Σύλλογος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ήτοι στην έγκαιρη κατάθεση των προβλέψεων του 1ου εδαφίου της παρούσας ή εν γένει παραβεί τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, διά των προαναφερόμενων εκπροσώπων του, παρέλαβε με την υπογραφή του παρόντος ανεπιφύλακτα τη χρήση του Χώρου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων Κολυμπίων της Δ.Κ. Αφάντου με κτηματολογικά στοιχεία: ΚΜ1888989 Γαιών Αρχαγγέλου, Τόμος 75, Φύλλο 41 Γαιών Αρχαγγέλου, όπως αυτό περιγράφεται υπό τα σημεία 1-2-3-4-……..-35-36-37-38-1 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ως αναπόσπαστο κομμάτι του παραχωρητηρίου, επιφάνειας 9.500 τ.μ.

Η διετής (2) παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε περίπτωση που ο παραπάνω σύλλογος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 1ου και 3ου εδαφίου της υπ’ αριθ. 202/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ή εν γένει παραβεί τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης:
• Τη δέσμευση να κατατεθούν προς έγκριση οι μελέτες κατασκευών, αποκατάστασης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας των κατασκηνώσεων από τον Σύλλογο, συνοδευόμενες από δεσμεύσεις-βεβαιώσεις διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, σε βάθος χρόνου 2 ετών, προκειμένου ο χώρος να επισκευασθεί και να γίνουν παρεμβάσεις με έξοδα και ευθύνη του Συλλόγου προκειμένου να λειτουργήσει πάλι με ευθύνη του Συλλόγου, ως χώρος θερινών κατασκηνώσεων των παιδιών των αποδήμων Ροδίων απανταχού της γης, καθώς και των παιδιών της Ρόδου
• Ο Σύλλογος για οποιαδήποτε εργασία πρέπει να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

• Στο Σύλλογο επιβάλλεται η υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες και να διενεργήσει με δικά του έξοδα και δαπάνες, εξασφαλίζοντας όλες τις κατά τους προβλεπόμενους Νόμους απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ή εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες
• Ο Σύλλογος θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους δαπάνες χρήσης του ακινήτου
• Να ασκεί επιμελώς τις υποχρεώσεις συντήρησης και φύλαξης του χώρου
• Να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη της παραλαβής του ακινήτου, της απόδοσης της χρήσης του για δύο (2) έτη.
Αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι ρητά παραιτούνται κάθε δικαιώματός τους να το προσβάλουν ή διαρρήξουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπογράφεται από αυτούς σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

Οι συμβαλλόμενοι
Για το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Ο Δήμαρχος Ρόδου
κ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΦΩΤΗΣ
Για τον ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Ο Πρόεδρος
κ. ΗΛΙΑΣ ΤΟΜΑΖΟΣ».