Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Βενέτης

Οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος έχουν ένα εύρος μεγάλου χρονολογικού τόξου και μιά ποικιλία «ειδήσεων».

Η έμφαση δίνεται στον Ελληνισμό της Ανατολικής Αφρικής, ο οποίος διανύει την τελευταία δεκαετία της δημιουργικής του παρουσίας στο «Μέγα Πανελλήνιον» της νεότερης εποχής, ανάλογο μ’ εκείνο το «Μέγα Πανελλήνιον» της ελληνιστικής εποχής, που τόσο εξύμνησε ο Αλεξανδρινός.

Οι «ειδήσεις» έχουν αλιευθεί από τη «ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ» της Τεργέστης. Από το περιοδικό «ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ», εκδιδόμενο ανά δεκαήμερο, με ιδιοκτήτη – διευθυντή τον Ελ. Παπαγιαννάκη και με σημαντική πρόσβαση στον ελληνισμό της διασποράς. Ο «ΗΛΙΟΣ» εξεδίδετο στην Ερμούπολη της Σύρου και η «ΑΛΗΘΕΙΑ» στην Αθήνα.

Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 9/21 Απριλίου 1899 – Ετελεύτησεν εν Αθήναις... ο Χίος Ευπατρίδης Γεώργιος Η. Ψύχας... Η Αθηναϊκή κοινωνία εστερήθη ανδρός, όστις και διά του πλούτου και δια του πρακτικού αυτού νού πολλαχώς απειδείχθη ωφέλιμος εις τον τόπον,... μόλις την εφηβικήν υπερβάς ηλικίαν ο Γεώργιος Ψύχας, έχων εκ κληρονομικότητος την κοινήν παρά τοις χίοις προς το εμπόριον ευφυΐαν και κλίσιν, κατέλιπε την Σύρον, ένθα η οικογένεια αυτού μετά περιπλανήσεις από της σφαγής της Χίου είχεν εγκαταστή, και απήλθεν εις Αίγυπτον, είτα διαδοχικώς εις Γαλλίαν, Αγγλίαν και Αμερικήν. [...]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 26/7 Απριλίου 1899 – Νέα κατάχρησις ανεκαλύφθη διενεργουμένη εις βάρος του Δημοσίου, ο βουλευτής κ. Λεβίδης παρετήρησεν ότι ο γραμματεύς αυτού Ξανθός ελάμβανε συνεχώς εξ Ιταλίας μεγάλους φακέλλους επί συστάσει, υποπτευθείς δε, ήνοιξεν ένα των φακέλλων εντός του οποίου εύρεν κινητά πλαστά χαρτόσημα αξίας 6.000 δρχ. Ο κ. Λεβίδης ανέφερεν ευθύς το πράγμα εις τον εισαγγελέα όστις και συνέλαβε παραχρήμα τον ένοχον. [...]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 24/6 Οκτωβρίου 1899 – Κατ’ ανακοίνωσιν της εν Σόφια ελληνικής προξενικής αρχής προς το Υπουργείον των Εξωτερικών ο εν Ρωσία ομογενής κ. Μαρασλής εδώρησε 250 εικοσάφραγκα προς ανέργεσιν μιάς πτέρυγος του ελληνικού σχολείου της Σόφιας.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 1/13 Οκτωβρίου 1899 – κατά τον παρισινόν «χρόνον» ο πρίγκηψ Γεώργιος προσεκάλσε τον διάσημον Δανόν δερματολόγον Έλερς, όπως κατέλθη εις Κρήτην και μελετήση τα αίτια της καταπληκτικής εν τη νήσω διαδόσεως της λέπρας.

Οι εν τη νήσω λεπροί αριθμούνται εις τρισχιλίους. Ο προσκληθείς δερματολόγος θα μεταβή εις Κρήτην εντός του προσεχούς έτους θα παραμείνη δε αυτόθι τρεις ή τέσσαρας μήνας.  

Τον κ. Έλερς θα συνοδεύση και ο εν Δρέσδη ιατρός Κάνχαϊμ όστις είχεν άλλοτε μελετήσει την εν Ινδία λέπραν.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 5/17 Νοεμβρίου 1899 – Ο εν Ρώμη επιτετραμένος της Ελλάδος δι’ εγγράφου του προς το Υπουργείον των Εξωτερικών αναφέρει ότι ο άρτι επανελθών εκ μακρυνού ταξειδίου του ανά την Νότιου Αμερικήν πρίγκηψ της Ιταλίας Ουτεσκάλκης διηγείται ότι εις την Παταγονίαν και την Αργεντινήν Δημοκρατίαν παρετήρησε καταπληκτικήν διάδοσιν των ελληνικών οίνων, τους οποίους οι κάτοικοι των μερών εκείνων προτιμώσι των Ιταλικών και Γαλλικών.

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 15.1.1934 – Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι εν Ζαγαζίκ της Αιγύπτου ο αιδέσιμος εφημέριος της ελληνικής κοινότητος κ. Ηλίας Παπαδόπουλος, διδάκτωρ της Θεολογίας, προεχειρίσθη τη 1 Ιανουαρίου κατά την Θείαν Λειτουργίαν υπό του Σεβασμ. Μητροπολίτου Λεοντουπόλεως κ. Χριστοφόρου εις αρχιμανδρίτην ενώπιον πολυαρίθμου εκκλησιάσματος, [...]

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 1.1.1934 – ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΑΣ
EN DJIBOUTI (Σομαλίας)  HOTEL D’ EUROPE  του κ. Σταύρου Νικολέτου
ΕN DIRE – DAOUA (Αιθιοπίας) DERVIS HOTEL του κ. Λεωνίδα Δέρβη
EN HARRAR (Αιθιοπίας) Κυριάκου Καλαμπακτασιώτη
EN ASMARA (Ερυθραίας) HOTEL CENTRAL κ. Αμβρόσιου Μοσχόβη
EN KHARTOUM (Σουδάν) HOTEL ROYAL κ. Αθανασίου Μπίλλια
EN WAD MEDANI (Σουδάν) HOTEL STATION της κ. Ελισάβετ Στρατίδη

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 1.5.1934 – Εστιατόριον «Ρακώνα». Είναι το μοναδικόν εις το είδος, του εστιατόριον εν Πόρτ – Σουδάν Ιδρυθέν υπό του εξαιρέτου νέου κ. Κωνσταντίνου Ξηρού, εκ Βόλου ορμωμένου. [...]
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 15.5.1934 – θρίαμβον εθνικόν κατήνεγκεν εν Αδδίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας ο περιοδεύων Γεν. Επιθεωρητής της Εθνικής ασφαλιστικής εταιρίας Ζωής «Ανατολή» κ. Ιωάννης Ζαφειράκης, γενόμενος δεκτός εν επισημότητι εις τα Ανάκτορα παρά της Α.Μ. του Αυτοκράτορος και βασιλέως βασιλέων της Αιθιοπίας Χαϊλ Σελασιέ Α’. Και ενώπιον της Α. Εξοχότητος του πρεσβευτού της Ελλάδος κ. Ι. Ζερβού ασφαλίσας εις δραχμάς τον Αυτοκράτορα. [...]

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 15.5.1934 – Το Σάββατον του Θωμά ετελέσθησαν εν Dire Daoka οι ευτυχείς γάμοι του καλλίστου νέου και εμπόρου κ. Γερασίμου Βαλευτή ανεψιού του μεγαλεμπόρου και προέδρου της ελληνικής κοινότητος κ. Μ. Λυκούδη, μετά... της δεσποινίδος Ελένης Ευστρ. Φιλίππου. Παράνυμφος παρέστη ο έγκριτος ομογενής κ. Γεώργ. Τζελάτης έμπορος.

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 1.6.1934 – TOWADI HALFA, είναι αι βόρειαι Πύλαι του Σουδάν επί του Νείλου, [...] Ύστερον από τεσσαρακονταετή δράσιν ελλήνων εμπόρων, το Χάλφα ερημώθη από εμπόρους ομογενείς και υπάρχει εις μόνος έλλην, εμπορευόμενος ο κ. Ι. Νασσόπουλος, ο περισώσας παν το εναπομείναν ελληνικόν, της τε κοινότητος και του Ναού, και όστις αληθώς τυγχάνει άξιος συγχαρητηρίων, μεριμνών περί της περιποιήσεως του ωραίου Ναού της του Θεού Σοφίας και παρέχων τας ευγενείς αυτού εκδουλεύσεις προς πάντα διερχόμενον επιστρέφοντα εκ Σουδάν ταξειδιώτην.
Ελ. Παπαγιαννάκης

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 15.7.1934 – Νικόλαος Ποθητός Εκ της Νήσου Καρπάθου, είναι εκ των εκρίτων μελών τηςελληνικής παροικίας Χαρτούμ.
Τα περισσότερα μεγάλα έργα της Σουδανικής Κυβερνήσεως είναι όλα έργα αυτού, απολαμβάνει δε μεγάλης εκτιμήσεως παρά των Σουδανικών Αρχών και μεγάλου σεβασμού της διεθνούς κοινωνίας. [...]

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 15.7.1934 – Νικόλαος Στυλ. Πατατάκης. Κάλλιστος φοιτητής των εν Βηρυττώ (College) ετών 15 υιός του εν Αδίς Αμπέμπα μεγάλου επιχειρηματίου κ. Στυλ. Πατατάκη εκ Κοζάνης καταγόμενου [...]

ΗΛΙΟΣ, 30.3.1905 – Αναγιγνώσκομεν εις την «Εσπερινή» ότι πρό τινών ημερών παρουσιάσθη εις το ταμείον του Εθνικού στόλου ομογενής διαμένων εν τω εξωτερικώ και προσέφερεν υπέρ του Εθνικού Στόλου εκατόν χιλιάδας φράγκα χρυσά. Ηρωτήθη δε παρά των υπαλλήλων του γραφείου περί του ονόματός του, αλλ’ ηρνήθη να γνωστοποιήση αυτό. Ιδού πατριωτισμός.

ΗΛΙΟΣ, 11.5.1905 – Ο εν Παρισίοις διατρίβων αξιότιμος συμπολίτης ημών κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος, ωνομάσθη υπό του Τσάρου σύμβουλος της Επικρατείας εν ενεργεία. [...]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 14.6.1869 – Ο εν ενταύθα πρέσβυς της Αμερικής κ. Τακέρμαν απήλθε εις Κέρκυραν, όπου θέλει διατρίψει μερικόν καιρόν.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 7.11.1869 – Ο σοφός Πιερρών εξέδοτο κατ’ αυτάς τον δεύτερον τόμον της Ιλιάδος του Ομήρου, περιέρχοντα εν τέλει παραρτήματα άτινα περιστρέφονται εις το λεγόμενον Ομηρικόν ζήτημα.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 22.11.1869 – Η εν Κωνσταντινουπόλει γαλική εφημερίς «Φάρος του Βοσπόρου» υποστηρίζει εν κυρίω άρθρω μετά πολλής ορθότητος και λογικής την σύνδεσιν και αποκατάστασιν διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της αυλής του Σάχου της Περσίας, χάριν πολιτικών και εμπορικών συμφερόντων ότι από τίνος ακμάζουσι και θαυμασίως προκόπτουσιν επ’ εμπορία ελληνικοί οίκοι εν Τεχεράνη και άλλοις Περσικαίς πόλεσιν.