Η πρώτη γεωργική έκθεση Κρεμαστής το 1959

ΠΡΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή της Α’ Γεωργικής Εκθέσεως Κρεμαστής φέρει εις γνώσιν των ενδιαφερομένων ότι κατά ταύτην θέλουσιν απονεμηθή βραβεία ως κάτωθι:

Α’ “Διά κτηνοτροφικά φυτά” (Βίκον, λαθούρι, ρόβι, μηδική, αγγινάρες κ.λπ.) α) Έν πρώτον βραβείον εκ δύο σάκκων φωσφωρικού λιπάσματος, β) Δύο δεύτερα βραβεία ανά ένα σάκκον φωσφορικού λιπάσματος, γ) Δύο τρίτα βραβεία ανά μίαν κοσιά.

Β’ “Διά κηπευτικά, (Ντομάτες, μελιτζάνες, μπάμιες, πιπεριές, κρομμύδια, πατάτες, φασολάκια, καρπούζια, πεπόνια, σκόρδα κ.λπ.) α) Δύο πρώτα βραβεία ανά μίαν ψεκαστήραν έκαστον 2) Τρία δεύτερα βραβεία ανά μίαν θειωτήρα επινώτιον έκαστον, γ) Τέσσαρα τρίτα βραβεία ανά δύο σάκκους λιπάσματος 6-8-8 έκαστον.

Γ’ “Διά δενδροκομικά” (ροδάκινα, αχλάδια, σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, λεμόνια, γκρέιπ φρουτ κ.λπ.) α) Έν πρώτον βραβείον εξ ενός ψεκαστήρος υψηλής πιέσεως, β) Τρία δεύτερα βραβεία ανά μίαν σειράν δενδροκομικών εργαλείων ήτοι πριόνι, ψαλλίδι κλαδεύματος, ψαλλίδι επί κοντώ, τσεκκούρι, εμβολιαστήρι, ψαλλίδι κοπής καρπών, γ) Τέσσαρα τρίτα βραβεία ανά εν επιστήθιον ψεκαστήρα έκαστον.

Δ’ “Δι’ αμπελουργικά” (σταφύλια, σταφίδα) α) Έν πρώτον βραβείον εξ ενός ψεκαστήρος, β) Έν δεύτερον βραβείον εξ ενός θειωτήρος.

Ε’ “Δι’ ελαιοκομικά” (ελαίαι, έλαιον). α) Έν πρώτον βραβείον εκ μίας σειράς εργαλείων δενδροκομικών ως και διά τα δενδροκομικά β) Έν δεύτερον βραβείον εξ ενός σιδηρού αρότρου

Στ’ “Διά Μελισσοκομικά” (μέλι, κηρός) α) Έν πρώτον βραβείον εκ μιας κυψέλης, β) Έν δεύτερον βραβείον εκ μιας σειράς μελισσοκομικών σκευών, Ζ’ “Δι’ είδη αγροτικής οικιακής οικονομίας. 

1. Δι’ είδη διατροφής 
α) Δύο πρώτα βραβεία των 150 δραχμών σερβίς
β) Δύο δεύτερα βραβεία των 100 δραχμών σερβίς
γ) Τρία τρίτα βραβεία των 70 δραχμών σερβίς

2. Δι’ είδη ιματισμού και κεντήματα και υγιεινής: α) Δύο πρώτα βραβεία των 150 δραχμών σεβίς

Η’ Επιβλεπομέναι εξασκήσεις αγροτοπαίδων επί γεωργικών ειδών.
α) Δύο πρώτα βραβεία εκ μιας σειράς εργαλείων των 150 δραχμών. β) Δύο δεύτερα βραβεία εκ μιας σειράς εργαλείων των 100 δραχμών
γ) Δύο τρίτα βραβεία εκ μιας σειράς εργαλείων των 70 δραχμών.

Διά την Οργανωτικήν Επιτροπή
Πρόεδρος της Κοινότητος

ΚΥΒΕΡΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΥ
Δι’ αποφάσεως του υπουργού Κοινωνικής Προνοίας διωρίσθη Κυβερνητικός Επίτροπος του Πρεβεντορίου Ρόδου ο Προϊστάμενος του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας κ. Γ. Χάχλος. 

ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΥΡΚΑΪΑ  Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΘΑ ΕΞΗΠΛΟΥΤΟ
Προχθές αργά την νύκτα, έξωθι της επί της οδού Καποδιστρίου 13 οικίας του Ελευθερίου Αράπη, εσημειώθη πυρκαϊά εις σωρόν καυσοξύλων, της οποίας προς στιγμήν ηπειλήθη εξάπλωσις.
Το πυρ κατεσβέσθη υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου εν συνεργασία μετά των αστυνομικών.
Πιθανώτατα το πυρ προήλθεν εξ ανημμένου υπολλείμματος σιγαρέττου.

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΙ ΕΚ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΘΑ ΕΡΧΩΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα διά του καταπλέοντος εκάστην Παρασκευήν τουριστικού ατμοπλοίου “Μεντιτερράνεαν” θα αφικνούνται καθ’ όλην την διάρκειαν του θέρους εκδρομείς, προερχόμενοι από την κατασκήνωσιν παραθεριστών του Ξυλοκάστρου. Παραλλήλως του εν λόγω σκάφους αφικνούνται και άλλοι περιηγηταί, προς επίσκεψιν των αξιοθεάτων της νήσου.

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ;
Ως ανεκοινώθη οι Πανελλήνιοι αγώνες ποδηλασίς θα διεξαχθούν εις το Ποδηλατοδρόμιον Ρόδου την 25ην και 26ην τρέχοντος. Πιθανόν οι εν λόγω αγώνες να λάβουν χώρα υπό το φως των προβολέων.
Ήδη προχθές αφίκοντο εις Ρόδον 7 ποδηλάτες του “Ερμή” Αθηνών και ΑΕΚ.