Μέτρα της Διοίκησης Χωροφυλακής για την κοινή ησυχία στη Ρόδο

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ΕΝ ΡΟΔΩ

ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΜΟΤΟΣΑΚΟ ΟΔΟΙ Κ.ΛΠ.

Η Διοίκησις Χωροφυλακής Ρόδου ανεκοίνωσεν ότι δι’ αποφάσεώς της απαγορεύεται καθ’ όλον το 24ωρον η κυκλοφορία μοτοσακό εις το τμήμα της πόλεως το οριζόμενον εκ της Πλατείας Ελευθερίας, Γαλλίας, Αβέρωφ, πλατείας Ρίμινι, Παπάγου, Εθν. Μακαρίου, Ελευθ. Βενιζέλου και Παπαλουκά μέχρι θαλάσσης.

Εξαιρετικώς θα δίδωνται άδειαι εις πρόσωπα προς εξάσκησιν του επαγγέλματός των, των οποίων τα μοτοσακό θα φέρουν κίτρινην βαφήν επί των προφυλακτήρων και ειδικόν αριθμόν αδείας.
Επίσης απαγορεύεται καθ’ άπασαν την πόλιν κυκλοφορία μοτοσακό κατά τας ώρας κοινής ησυχίας.

Εξ άλλου, απαγορεύονται αι φωνασκίαι, τα άσματα, η υψηλή ένταση των ραδιοφώνων κ.λπ. η διαλάλησις τροφίμων. Η εκτέλεσις θορυβωδών εργασιών εις οικίας, καταστήματα, εργοστάσια κ.λπ. αι κωδονοκρουσίαι, αι σειρήνες, η λειτουργία μεγαφώνων εις υψηλήν έντασιν και η χρήσις ηχητικών οργάνων άνευ λόγου-κατά τας ώρας κοινής ησυχίας.

50 ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων προεκήρυξε διαγωνισμόν δια την εισαγωγήν 50 οικοτρόφων σπουδαστών εις την εν Ρόδω Σχολήν Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως, εκ των οποίων 35 άρρενες και 15 θήλεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής και να είναι ηλικίας μέχρις 25 ετών. Η φοίτησις εις την Σχολήν θα έιναι διετής και αι εξετάσεις θα γίνουν εν Ρόδω την 14ην Σεπτεμβρίου.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αύριον την μεσημβρίαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του Νομάροχυ κ. Παπακωνσταντίνου η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τουρισμού Ρόδου, η οποία θα ασχοληθή με την κατάρτισιν του Τουριστικού Προγράμματος 1960 και με διάφορα άλλα τουριστικά θέματα.

ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ Γ. ΘΕΜΕΛΗ
Ως ανεκοινώθη εκ του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου, την 20ην τρέχοντος θα δοθή ρεσιτάλ πιάνου υπό του διασήμου Έλληνος Γεωργίου Θέμελη. Το εν λόγω ρεσιτάλ θα δοθή εις το Αρχαίον Θέατρον Ρόδου.

1.500.000 ΚΙΛΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ “ΑΒΙΚΩ”
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΤΕΡΑ 5

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας) Κατά τον παρελθόντα το μήνα Ιούλιον προσεκομίσθησαν εις το Εργοστάσιον τοματοπολτού ΑΒΙΚΩ 1.500.000 κιλά νωπής τομάτας προς κονσερβοποίησιν. Εξ άλλου κατά τον αυτόν μήνα ελειτούργησα και τα ιδιωτικά, εργοστάσια Φάρος, Στέλλα Ιπποκράτης, Νομικός και Αφροδίτη.

ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΣΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΣ ΚΩ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ Θ’ ΑΝΕΛΘΗ ΕΙΣ 200
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). Περατωθείσης της εργασίας τοποθετήσεως καλωδίων τηλεφώνων ήρξατο η τοποθέτησις 20 τηλεφωνικών συσκευών εις γραφεία και Καταστήματα της Κω, αι οποίαι ήδη λειτουργούν. Ελπίζεται ότι λίαν συντόμως θ’ αυξηθή ο αριθμός εις 200, ούτω δε θα εξυπηρετηθή πολύ το κοινόν της πόλεως.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
Κως (Του ανταποκριτού μας).
Μετά ζωηράς ικανοποιήσεως επληροφορήθησαν οι λαχανοπώλαι και το κοινόν της Κω ότι ο ΟΔΑΠΔ διέθεσε πίστωσιν εξ 180.000 δραχμών δια την διαμόρφωσιν της Δημοτικής Αγοράς της πόλεως μας.
Η πίστωσις αύτη εχορηγήθη χάρις εις ενεργείας της Νομαρχίας Δωδ/σου η οποία συνεχίζει το αμέριστον ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως υπέρ της νήσου μας.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κατά τηλεγράφημα εκ Καλύμνου, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου αφιχθείς εκεί, προήδευσεν εις το Επαρχείον συσκέψεως, με συμμετοχήν των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, καθ’ ην εξητάσθη η πορεία των εκτελουμένων δια κυβερνητικών πιστώσεων έργων εις την νήσον και εδόθησαν οδηγίαι δια την όσον το δυνατόν ταχύτερον αποπεράτωσιν αυτών.