Ο Δημήτρης Προκοπίου ανέλαβε σύμβουλος τουρισμού στην Πάρο

Ο συνεργάτης της “Ροδιακής” Δρ Δημήτρης Προκοπίου ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για τον τουρισμό στη Νήσο Πάρο.

Με δεδομένο ότι η τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Πάρου βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και καθώς καθίστανται πλέον εμφανείς οι δυσμενείς επιπτώσεις από την υφιστάμενη μονομερή τουριστική ανάπτυξη, καθίσταται επιτακτική, η ανάγκη ύπαρξης μιας τεκμηριωμένης μελέτης του τουριστικού προϊόντος  της, η διερεύνηση των προοπτικών για μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και εν τέλει την κατάρτιση ενός στρατηγικού και κατευθυντήριου πλαισίου για τον τουρισμό.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο θα εναρμονίζεται με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, θα αναδεικνύει την πολιτιστική   μας ταυτότητα, θα βασίζεται στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού αλλά κυρίως θα περιλαμβάνει πολιτικές για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους τουρίστες, την προστασία των φυσικών πόρων (χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του νησιού) και την προστασία των κατοίκων και του τρόπου ζωής τους. Στο σχεδιασμό της παραπάνω αναπτυξιακής διαδικασίας, θεωρείται απαραίτητη τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων της Πάρου αλλά και τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Πάρου, υπέγραψε σύμβαση για τη εκπόνηση έρευνας που αφορά τη φέρουσα ικανότητα για τον τουρισμό μέσω της επεξεργασίας και ανάπτυξης διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών, τη μελέτη του τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον καθώς και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και συμβουλευτικών προτάσεων για μία μελλοντική ανάπτυξη που θα δραστηριοποιείται ισόρροπα στην κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της Πάρου, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) βιωσιμότητας και αειφορίας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από τον οικονομολόγο και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Δημήτριο Προκοπίου ειδικό στη φέρουσα ικανότητα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας με τίτλο «Έρευνα & συμβουλευτικές προτάσεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πάρου,. Καθορισμός δεικτών φέρουσας ικανότητας που θα εφαρμοστούν για την Πάρο.

Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν σχετίζονται και αναφέρονται στην τουριστική  ανάπτυξη, στην οικονομία, στην απασχόληση  και στην επιχειρηματικότητα, στους φυσικούς πόρους και στις παράκτιες ζώνες, στην τουριστική προβολή και τον τουριστικό προϊόν και  στον εναλλακτικό τουρισμό.