Αμερικανικό υδρογραφικό έκανε βυθομετρήσεις απέναντι από τη Ρόδο για πιθανές καθιζήσεις

ΔΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΧΑΡΤΩΝ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑ ΠΙΘΑΝΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

Υδρογραφικόν σκάφος του Έκτου Αμερικανικού Στόλου προέβη κατ’ αυτάς εις βυθομετρήσεις των ακτών της Ρόδου και των έναντι τουρκικών ακτών μέχρι του Καστελλορίζου, συμφώνως προς εγκύρους πληροφορίας.

Το εν λόγω σκάφος κατά τας αυτάς πληροφορίας επραγματοποίησε τας βυθομετρήσεις προς διόρθωσιν των χαρτών του Αγγλικού και Αμερικανικου ναυαρχείου, δεδομένου ότι από πολλών ετών δεν είχεν ελεγχθή η ακρίβειά των.

Σημειωτέον ότι η περιοχή των Τουρκικών ακτών εμφανίζει συχνάς καθιζήσεις, λόγω των σεισμικών δονήσεων της περιφερείας του όρους Ταύρος και ως εκ τούτου έχει κριθή αναγκαία η συχνή βυθομέτρησις και διόρθωσις των χαρτών, τους οποίους χρησιμοποιούν τα πολεμικά σκάφη.

Ως ετονίσθη σχετικώς η εργασία αυτή στερείται σημασίας δια την Ρόδον, αλλά έχει σημαντική αξίαν δια τα Ναυαρχεία των Συμμάχων.

Αφέθησαν ελεύθερα τα δύο σπογγαλιευτικά της Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 12 (του ανταποκριτού μας). Νεώτερον τηλεγράφημα εκ Τυνησίας προς την ΑΤΕ Καλύμνου αναφέρει ότι τα δύο σπογγαλιευτικά “Χαράλαμπος” και “Ειρήνη” των πλοιάρχων κ.κ. Θεοδοσίου και Αντώνογλου αφέθησαν ελεύθερα αφού προηγουμένως κατεσχέθησαν τα δύο τρίτα των σπόγγων αμφοτέρων των σπογγαλιευτικών. Πάντως μέχρι της στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίαι αν κρατούνται τινές του πληρώματος.

Αύριον αφικνείται εις Ρόδον ο αρχηγός του Κ.Φ. κ. Βενιζέλος
Ως μεταδίδεται εξ Αθηνών, αύριον θα αφιχθή εις Ρόδον ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος προκειμένου να έλθη εις επαφήν με στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων εν Ρόδω. Ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος θα παραμείνη ενταύθα επί τριήμερον.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Το απόγευμα του Σαββάτου, επί τη εορτή της Παναγίας, θα διεξαχθούν εις την κοινότητα Κρεμαστής οι Δ’ Αγώνας Αγροτοπαίδων, οργανωθέντες υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου. Εις τους αγώνας θα μετάσχουν αγροτόπαιδες εκ διαφόρων περιοχών της Δωδεκανήσου, εκλήθησαν δε όπως παραστούν εις το Στάδιον Κρεμαστής ο κ. Νομάρχης και άλλοι επίσημοι.

Συμφώνως προς το πρόγραμμα μετά την παρέλασιν, παράταξιν και έπαρσιν σημαίας, την έναρξιν των αγώνων θα κηρύξη ο κ. Νομάρχης και ακολούθως θα αρχίση η διεξαγωγή των διαφόρων αγωνισμάτων.

Η εκδήλωσις αύτη θα πλαισιωθή επίσης και από Δωδεκανησιακούς χορούς, τους οποίους θα παρουσιάσουν όμιλοι αγροτονεανίδων εκ διαφόρων κοινοτήτων.

Ως γνωστόν, αύριον πανηγυρίζει η Παναγία η Καθολική Κρεμαστής, προβλέπεται δε ότι χιλιάδες λαού θα συρρεύσουν εις Κρεμαστήν επί τη εορτή.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Επέστρεψε χθες εξ Αθηνών εις Ρόδον ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο οπίος είχε μεταβή εις την πρωτεύουσαν δια την ρύθμισιν ωρισμένων λεπτομερειών του συνερχομένου ενταύθα Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Επίσης χθες αφίκοντο εις Ρόδον, δια την ρύθμισιν ζητημάτων του Συνεδρίου ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας κ. Καρμίρης και ο Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ιωαννίδης.