2,5 εκατ. δρχ. στοίχησαν οι εργασίες στο Εθνικό Στάδιο Ρόδου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρούμεν επιβεβλημένον καθήκον μας, όπως και δημοσία εκφράσωμεν προς τον εν Αδελαΐδι (Αυστραλίας) άρτι συσταθέντα Σύλλογον Γενναδινών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», την άπειρον ευγνωμοσύνην και τας θερμάς ευχαριστίας της Σχολικής Εφορείας, του προσωπικού, των μαθητών, ως και των γονέων και κηδεμόνων της Κοινότητος Γεννάδι, δια την αποστολήν των είκοσι λιρών Αγγλίας Αριθμ. 20 προς προμήθειαν και παροχήν βιβλίων εις πάντας τους μαθητάς του Σχολείου μας.

Ο Πρόεδρος Σχολ. Εφορείας
Κλεόβουλος Καμάης
Ο Δ/ντής του σχολείου Σταμάτιος Πίσκας

ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ;
Ως πληροφορούμεθα, κατά το προσεχές Τακτικόν Συνέδριον της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου, εν εκ των σπουδαιοτέρων θεμάτων θα είναι το της συγκροτήσεως Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων εις τας μεγάλας νήσους της Δωδεκανήσου, κατά το πρότυπον της Καρπάθου.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Χθες το απόγευμα ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο Αρχηγός των Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος.

2.500.000 ΔΡΑΧΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη, εντός των ημερών λήγουν αι εργασίαι διαμορφώσεως του Εθνικού Σταδίου Ρόδου, αι οποίαι εστοίχισαν 2.500.000 δραχμάς. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, κατά τα εγκαίνια των νέων έργων, ήτοι περί τα τέλη του μηνός, θα πραγματοποιηθούν διάφοροι αθλητικαί εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων αγώνες ποδοσφαίρου ομάδων της Ρόδου, των Αθηνών και του Εξωτερικού και πιθανώτατα, οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Θ’ ΑΝΕΓΕΙΡΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΤΟΥ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ”
Ως πληροφορούμεθα, υπό της Επιχειρήσεως του Τουριστικού χωριού “Μίρα-Μάρε”, απεφασίσθη η ανέγερσις διωρόφου πολυτελούς ξενοδοχείου, καταλλήλου δια χειμερινούς επισκέπτας. Το εν λόγω ξενοδοχείον, κατά τας αυτάς πληροφορίας, θα είναι δυνάμεως 80 κλινών και θα ευρίσκεται εις αρκετήν απόστασιν από της θαλάσσης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΪΦΕ
Σήμερον δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας αντιπροσωπεία της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, προκειμένου να επισκεφθή τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή και να ζητήση την επίλυσιν διαφόρων γεωργικών ζητημάτων μεταξύ των οποίων και το της αξιοποιήσεως του εργοστασιακού συγκροτήματος της Σάϊφε.

ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ Η Α.Τ.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Προκειμένου να εφοδιασθούν εγκαίρως οι παραγωγοί, εδόθησαν παρά της Αγροτική Τραπέζης οδηγίαι προς τα υποκαταστήματά της δια την χορήγησιν παντός είδους λιπασμάτων δια φθινοπωρινάς και δενδρώδεις καλλιεργείας και επιφανειακήν λίπανσιν. Δια τας επί πιστώσει χορηγήσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται δια τας μεν φθινοπωρινάς καλλιεργείας από 1ης Οκτωβρίου, δια τας δε δενδρώδεις και την επιφανειακήν λίπανσιν από της 1ης Δεκεμβρίου.

ΝΕΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ένα ακόμη σκάφος θα εντελή την γραμμήν Πειραιώς-Ρόδου. Πρόκειται δια το πολυτελές ατμόπλοιον “Ελλάς”, το οποίον από του προσεχούς Μαΐου θα φθάνει τακτικώς εις την νήσον μας, εκτελούν εν δρομολόγιον εβδομαδιαίως.