50.000 θεατές παρακολούθησαν το πρώτο διεθνές Ράλλυ Ρόδου

50.000 ΘΕΑΤΑΙ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ο ΑΓΩΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

Πεντήκοντα και πλέον χιλιάδες θεατών παρηκολούθησαν προχθές το Α’ Διεθνές Ράλλυ Ρόδου το οποίον διεξήχθη επί αποστάσεως 427.500 μ. με συμμετοχήν 27 αυτοκινήτων εκ των οποίων τα 3 εξ Ιταλίας, 12 εξ Αθηνών και ισάριθμα εκ Ρόδου. Κατά την εκκίνησιν παρέστησαν άπασαι αι τοπικαί αρχαί και πλήθος κόσμου, τα αυτοκίνητα δέ ξεκινούσαν ανά εν λεπτόν.

Εις ολόκληρον την διαδρομήν οι κάτοικοι των κοινοτήτων παρώτρυναν τους διαγωνιζομένους εις τον αγώνα των. Οι μετέχοντες του αγώνος ηκολούθησαν την εξής διαδρομήν:

Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, Ψίνθος, Αφάντου, Γεννάδι, Έμπωνα, Μανδρικό, Κρητηνία, Σορωνή, Καλαμώνας, Λάερμα, Λάρδος, Αρχάγγελος, Κολύμπια, Αρχίπολις, Προφήτης Ηλίας ανάβασις (ταχύτης) και τερματισμός εις Ρόδον. Οι μυστικοί έλεγχοι εις την “ρεγκουλαριτέ” (ακρίβεια) ευρίσκοντο έξω της Λαχανιάς και εντός του Αγίου Ισιδώρου.

Το έργον των διαγωνιζομένων ήτο πολύ δυσχερές εις τας μη ασφαλτοστρωμμένας οδούς δεδομένου ότι η ορατότης ένεκα  της “σκόνης” είχεν εκλείψει. Γενικώς ο αγών εσημείωσεν επιτυχίαν παρά τα μικρά σφάλματα τα οποία διεπράχθησαν εις διαφόρους τομείς.

Τα τεχνικά αποτελέσματα έχουν ούτω:
1) Κωδούνης 129 β 2) ΛΑΙΛΑΨ 188 3) Νικόζια (Ιταλός)  206 4) Καραγιαννίδου 214,3 5) Φώκιαλης Ε. 226,3 6) Αποστολίδης 230,5 7) “Γ” 263 8) Θεοχαράκης 301, 9) Μίχος 302, 10) Ντόρε Ντι Πρίολο 302,3 11) Βασιλάκης 339,5, 12) Χατζηδημητρίου 345,5 13) Τσουβαλάς 350, 14) Δελαπόρτας 364,5 15) Κιουζεκλής 373,1 16) Ν. Φώκιαλης 382,5 17) Ζουρούδης 408,5 18) Σορωνιάτης 408,3, 19) Αναγνώστου 511,5 20) Μαυρολέων 574 21) Τάχερ 632 22) Κατσώνης 673,8 23) Δις Ιωάννου 592,5 24) Γεωργιάδης 694 και 25) Βασιλαράς 1201,5

Κατά κλάσεις τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Κλάσις Β’ 109, 5, 4, 3
1) Μίχος 2) Ντόρε Ντί Πρίολο 3) Αναγνώστου 4) Μαυρολέων.
Κατηγορία Α’ 10,8
1) Καραγιαννίδου 2) Κιουζεκλής 3) Ν. Φώκιαλης 4) Τάχερ 5) Γεωργιάδης
Κατηγορία Α7
1) Φώκιαλης 2) Χατζηδημητρίου 3) Ζουρούδης.
Κατηγορία Α’ 6
1) Λαίλαψ 2) “Γ” 3) Βασιλάκης 4) Τσουβαλάς 5) Δελαπόρτας 6) Σορωνιάτης.
Κατηγορία Α’ 5
1) Νικόζια 2) Αποστολίδης 3) Θεοχαράκης 4) Βασιλαράς.
Κατηγορία Α’ 4, 3
1) Κωδούνης 2) Κωτσώνης 3) Δις Ιωάννου.

Η Γενική βαθμολογία των Ροδίων έχει ως εξής:
1) Kαραγιαννίδου 2) Ε. Φώκιαλης 3) Βασιλάκης 4) Χατζηδημητρίου 5) Τσουβαλάς 6) Δελαπόρτας 7) Κιουζεκλής 8) Ν. Φώκιαλης 9) Ζουρούδης 10) Σορωνιάτης 11) Τάχερ και 12) Βασιλαράς.
Συμφώνως προς χθεσινοβραδυνάς πληροφορίας εις τον αγώνα “ρεγκιουλαριτέ” (ακριβείας), πρώτος ανεδείχθη ο Σορωνιάτης, δεύτερος ο Μαυρολέων και τρίτος ο Βασιλάκης. Επίσης, εις τον αγώνα τροχοπεδήσεως πρώτος νικητής ανεδείχθη ο Κωδούνης 2) Μίχος και 3) Βασιλάκης.
Εις τον αγώνα δεν ετερμάτισαν οι Μάσσιμο Λέττο Ντε Πρίολο και Έφη Νειάδα.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ
Προχθές την 9ην εσπερινήν παρουσία των τοπικών αρχών έλαβε χώραν η χοροεσπερίς του Ερμή Ρόδου κατά την διάρκειαν της οποίας εγένετο η απονομή των επάθλων εις τους νικητάς. Προηγουμένως την 8.30 εσπερινήν ο Δήμος Ρόδου προς τιμήν της ΕΛΠΑ έκαυσε πυροτεχνήματα εις το Μαντράκι.

ΕΙΣ 12.000 ΤΟΝΝΟΥΣ Θ’ ΑΝΕΛΘΗ ΦΕΤΟΣ Η ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, η εφετεινή παραγωγή της νωπής τομάτας καταλλήλου διά βιομηχανοποίησιν, λόγω της ανομβρίας θα είναι μειωμένη, υπολογιζομένη εις 12.000 τόννους περίπου, όση δηλαδή και η περυσινή.

Εξάλλου, από των μέσων Ιουλίου, ήρχισεν η προσκόμισις τομάτας εις το Συνεταιρικόν εργοστάσιον Κω, το οποίον θα επεξεργασθή το ήμισυ της παραγωγής, και εις τα 7 λειτουργούντα ιδιωτικά εργοστάσια τομάτας, τα οποία θα απορροφήσουν την υπόλοιπον ποσότητα. Εν τω μεταξύ δι’ υπουργικής αποφάσεως ωρίσθη τιμή ασφαλείας νωπής τομάτας εις 55 λεπτά το κιλόν.