Πανηγυρική έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Ρόδο

Ως προκύπτει από την χθεσινήν Σύνοδον

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Μηνύματα του Βασιλέως του Οικουμενικού Πατριάρχου του Υπουργού Παιδείας, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.λπ.


Την 5ην απογευματινήν χθες εις το Μέγαρον του Μαγίστρου των Ιπποτών Ρόδου εγένετο η πανηγυρική έναρξις των εργασιών του Συνεδρίου της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εις το οποίον μετέχουν 100 αντιπρόσωποι Χριστιανικών Εκκλησιών όλου του κόσμου και 150 και πλέον παρατηρηταί.

Εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων, κοσμουμένην από μεγάλων διαστάσεων εικόνα με την επιγραφήν “Οικουμένη”, παρίσταντο επίσης ο κ. Νομάρχης και αι λοιπαί τοπικαί αρχαί, αντιπρόσωποι των μεγάλων διεθνών δημοσιογραφικών πρακτορείων και απεσταλμένοι διαφόρων εφημερίδων.

Κατά την έναρξιν του Συνεδρίου ανεπέμφθη προσευχή υπό του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος και υπό ενός ξένου ιερωμένου, εν συνεχεία δε ωμίλησεν ο υπουργός Παιδείας κ. Βογιατζής, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμόν προς τους Συνέδρους εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Ακολούθως ωμίλησαν διάφοροι ιερωμένοι απευθύναντας χαιρετισμούς μεταξύ αυτών δε σημαντικώτερος ήτο ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά την προσευχήν ανεγνώσθη τηλεγράφημα του Βασιλέως δια του οποίου εξεφράζετο η λύπη τόσον Αυτού όσον και της Βασιλίσσης, διότι δεν ηδυνήθησαν να ευχηθούν εκ του πλησίον το «ως ευπαρέστητε» εις τους Συνέδρους.

Και εκφράζεται ευχή όπως η αύρα που έπνευσε προ 19 αιώνων εις Ρόδον με την έλευσιν του Αποστόλου Παύλου κατευθύνει το Συνέδριον εις την οδόν της Αγάπης, δια την ενότητα όλων των εκκλησιών του Χριστού, δια την οικοδόμησιν μιας ευτυχεστέρας αύριον.

Ο Πρόεδρος Δρ. παίην εξέφρασεν ευχήν, όπως η υγεία του Βασιλέως αποκατασταθή.

Ακολούθως ωμίλησεν ο Θυατείρων Αθηναγόρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όστις ανέγνωσε χαιρετιστήριον μήνυμα του Πατριάρχου Αθηναγόρα, τονίζοντας «ας ελπίζω μεν και ας προσευχώμεθα ότι το συνέδριον εις αυτό το πολυσέβαστον μέρος θα δώση την ευκαιρίαν να συνδεθούν αι καρδίαι με κατανόησιν και συνεργασίαν. Η Έννοια της Οικουμενικής Κινήσεως δεν είναι σχέδιόν μας, αλλά θέλησις Θεού ευχόμεθα δε, όπως ο Θεός εμπνεύση όλους σας».

Ακολούθως ο Υπουργός Παιδείας κ. Βογιατζής εξέφρασε την χαράν της Ελληνικής Κυβερνήσεως δια την σύνοδον του Συνεδρίου εις Ρόδον, και την ευγνωμοσύνην δια το Γιγάντιον έργον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και ηυχήθη όπως αι εργασίαι του Συνεδρίου στεφθούν υπό επιτυχίας.

Εν συνεχεία, ο Αχαΐας Παντελεήμων, αντιπροσωπεύων τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Θεόκλητον, εχαιρέτισε τους Συνέδρους, τονίσας την συμμετοχήν της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, η οποία αποσκοπεί εις την ειρήνην αλληλοβοήθειαν και εις την καλυτέραν αντιμετώπισιν των εχθρών του Πνεύματος. Τέλος ετόνισεν ότι ο Αρχιεπίσκοπος ελπίζει ότι το Συνέδριον αθ επιτελέση σημαντικόν βήμα προς γεφύρωσιν των χασμάτων δια την ποθουμένην Ένωσιν.

Μετά ωμίλησαν με το αυτό πνεύμα ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης τονίσας ότι είναι χαρακτηριστικόν ότι ο Χριστιανισμός καλύπτει όλους τους ελευθέρους ανθρώπους και ο καθηγητής κ. Ιωαννίδης.

Τέλος, ο Πρόεδρος Δρ. Παίην ετόνισεν ότι όλα τα μηνύματα θα είναι το πλαίσιον των Εργασιών του Συνεδρίου και ότι η συνάθροισις αυτή θα αποτελέση σταθμόν με την χάριν του Θεού.

Εις το Συνέδριον αντιπροσωπεύονται αι εξής χώραι: Ελλάς, Σκωτία, Αργεντινή, Γερμανία, Ινδίαι (εκκλησία Αγ. Θωμά), ΗΠΑ, Βρεττανία, Λίβανος, Ολλανδία, Γκάνα, Σουηδία, Δανία, Τουρκία, (Οικ. Πατριαρχείον), Φιλανδία, Αίγυπτος (Αλεξανδρείας), Σουηδία, Ινδονησία, Νορβηγία, Γαλλία, Καναδάς, Γιουγκοσλαβία, Συρία, Ιορδανία, Πολωνία, Κύπρος και Ν. Αφρική.