Μεγάλη δωρεά των Καρπάθιων της Αυστραλίας για την Παναγία των Μενετών

Γράμματα από την Κάρπαθον

ΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΜΕΝΕΤΩΝ
Μια μεγάλη δωρεά


Η Κάρπαθος ως γνωστόν από της απελευθερώσεως και εντεύθεν εγνώρισε την ευεργετικήν επίδρασιν των αποδήμων τέκνων της.

Εις χιλιάδας δολλαρίων και λιρών ανέρχονται αι δωρεαί των ξενητευμένων παιδιών της Καρπάθου, τα οποία από όλας τας άκρας του κόσμου έστειλαν αφειδώς τον τίμιον μόχθον της βιοπάλης των διά να δημιουργηθούν τα μεγαλοπρεπή σχολεία του Απερίου και του Όθους, των Μενετών και της Βολάδος, τα επιβλητικά κωδωνοστάσια της Αρκάσης, του Μεσοχωρίου και των Μενετών, τα Ευαγή Ιδρύματα των Βατσών και των Πηγαδίων, τα Κοινοτικά Μέγαρα των Πυλών του Όθους και της Ολύμπου, το Στάδιον του Απερίου και παντοία άλλα κοινοφελή έργα, δρόμοι, Εκκλησίαι, Σχολικαί Βιβλιοθήκαι, υδρευτικά και αρδευτικά έργα κ.λπ.

Την παράδοσιν αυτήν συνεχίζοντες και οι απόδημοι ευάριθμοι Μενεδιάται Καρπάθιοι της Αυστραλίας εκόσμησαν κατ’ αυτάς το Κωδωνοστάσιον του Βράχου της Παναγίας των Μενετών με ένα μεγαλοπρεπές τρίπλευρον ωρολόγιον περιμέτρου 1.25 σημαίνον ώρας και ημισίας των περιφήμων Γερμανικών Εργοστασίων KORFHACE και SOEHNE κατασκευαστών ωρολογίων Πύρκων από δύο αιώνων.

Τούτο μετεφέρθη σιδηροδρομικώς εκ βρέμης εις Αθήνας και εκείθεν εις Κάρπαθον μερίμνη των εν Ελλάδι τεχνικών Αντιπροσώπων των Α. Ανδρεάδη καιΣία -Κολοκοτρώνη 35 Αθήναι- και ετοποθετήθη εις Μενετές παρά του εξ αυτών κ. Μίμη Ανδρεάδη κατ’ αυτάς, εγκαινιασθέν πανηγυρικώς την παραμονήν της επετείου της Παναγίας, πολιούχου και προστάτιδος των Μενετών εν σεμνή και στενή τελετή, καθ’ ην ωμίλησεν ο αιδεσιμώττος εφημέριος Απερίου κ. Νικόλ. Παναγιώτου, ως εκπρόσωπος του απουσιάζοντος Μητροπολίτου μας και ο παρεπιδημών λόγιος συμπατριώτης κ. Αναστάσιος Ν. Φράγκος ως αντιπρόσωπος των δωρητών.

Είναι αυτονόητος η σημασία της εγκαταστάσεως του ωρολογίου, όχι μόνον διότι προσθέτει ένα κόσμημα εις την Κοινότητα, αλλά και εις ολόκληρον την νήσον, αλλά και διά την πρακτικήν αξίαν τούτου διά την κανονικήν λειτουργίαν των Σχολείων, διά την καθοδήγησιν των χωρικών κατά τας πρωινάς χειμερινάς ώρας, διά την ακρίβειαν των ωρών διανομής ύδατος κατά τας θερινάς αρδεύσεις, που τόσα ζητήματα και έριδας δημιουργούν κ.λ. κ.λ.

Και οι δωρηταί ούτοι των Ωρολογίων  του Κωδωνοστασίου της Παναγίας μας απόδημοι φιλοπάτριδες Μενεδιάται της Αυστραλίας κ.κ.:

1) Γερογιάννης Μ. Εμμανουήλ, 2) Γερογιάννης Ε. Μηνάς, 3) Γεραπετρίτης Γ. Ιωάννης, 4) Γεραπετρίτης Ι. Γεώργιος, 5) Διακομιχάλης Μ. Πολυχρόνης, 6) Διακομιχάλης Μ. Νικόλαος, 7) Διακομιχάλης Μ. Σταύρος, 8) Διακομιχάλης Ν. Μιχαήλ, 9) Διακομιχάλης Χ. Εμμανουήλ, 10) Επιτρόπου Γ. Μιχαήλ, 11) Ιωαννίδης Ν. Μηνάς, 12) Μαρής Ι. Μηνάς, 13) Μαρής Κ. Ηλίας, 14) Μαρής Κ. Γεώργιος, 15) Μιχαηλίδης Κ. Μιχαήλ, 16) Μαναρουλάς Ε. Μιχαήλ, 17) Οικονομίδης Μ. Μηνάς, 18) Οικονομίδης Μ. Ιωάννης, 19) Ρηγοπούλης Μ. Βασίλειος, 20) Ρηγοπούλης Μ. Ηλίας, 21) Σακελάκης Π. Γεώργιος, 22) Φράγκος Η. Μιχαήλ. 

Είναι -ως υπεγράμμισεν εν κατακλείδι του συντόμου αλλ’ εμπνευσμένου λόγου του, ο κ. Αναστάσιος Φράγκος- άξιοι των ευχαριστιών και της ευγνωμοσύνης μας διά την δωρεάν των ταύτην, η οποία όντως αποτελεί κόσμημα όχι μόνον διά τις Μενετές, αλλά και δι’ ολόκληρον την Κάρπαθον. 
Β.Ε.Γ.

ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ  
O κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΝ

Αφίκετο χθες εις Ρόδον


Επέστρεψεν χθες εις Ρόδον μετά δίμηνον περιοδείαν εις Μέσην Ανατολήν η υπό την ηγεσίαν του βουλευτού κ. Κωτιάδη Εμπορική Αντιπροσωπεία. Ο κ. Στ. Κωτιάδης είχε χθες ιδιαιτέραν συνάντησιν με τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν, τον Αντιπρόεδρον κ. Κανελλόπουλον και τον Υπουργόν Εμπορίου κ. Δερτιλήν, τους οποίους ενημέρωσεν επί του έργου της Αποστολής.