Πάνω από 10.000 προσκυνητές στο πανηγύρι Κρεμαστής το 1959

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ως ανεκοινώθη επισήμως κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον του Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Βενέδικτος μετά της συνοδείας του θα μεταβή εις Αθήνας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά την παραμονήν του εις Αθήνας θα αφιχθή εις Ρόδον δι’ ολιγοήμερον ανάπαυσιν. Κατ’ άλλας πληροφορίας ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα συναντηθή εις Ρόδον μετά του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθηναγόρα.

Η 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΙΣΘΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ
Ως ανεκοινώθη, δυνάμει Βασιλικού διατάγματος καθωρίσθη ως “Ημέρα του Εφέδρου Πολεμιστού και της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων” η πρώτη Κυριακή μετά την 29ην Αυγούστου εκάστου έτους, η οποία εφέτος συμπίπτει να είναι η 30ή Αυγούστου. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, αι εφεδρικαί οργανώσεις της Δωδεκανήσου, θα φροντίσουν διά την πραγματοποίησιν διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων, διά την τέλεσιν Δοξολογίας και διά την αναπαράστασιν ιστορικών στιγμών της Ελλάδος, συμμετέχουσαι εις τον Πανελλήνιον εορτασμόν.

ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Με συμμετοχήν χιλιάδων λαού εγένετο προχθές εις Κρεμαστήν η περιφορά της εικόνος της Παναγίας ανά τας κεντρικάς οδούς της κοινότητος, εν πομπή, ακολουθούντων των επισήμων και αντιπροσωπειών των ενόπλων δυνάμεων και διαφόρων οργανώσεων. Το Σάββατο το απόγευμα και προχθές είχαν συγκεντρωθή εις Κρεμαστήν επί τη εορτή των Εννεαημέρων της Παναγίας, άνω των 10.000 προσκυνητών εκ Ρόδου και εκ των λοιπών κοινοτήτων της νήσου.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Την μεσημβρίαν χθές υπό την Προεδρείαν του κ. Νομάρχου επραγματοποιήθη σύσκεψις, καθ’ ήν εξητάσθησαν άπαντα τα γεωργικά θέματα της Δωδεκανήσου. Της συσκέψεως μετέσχον ο Επιθεωρητής και ο Διευθυντής Γεωργίας Δωδεκανήσου, ο Επιθεωρητής Συνεταιρισμών και ο Τεχνικός Επιθεωρητής της Αγροτικής Τραπέζης.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΑΛΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
Προχθές εις την αίθουσαν του Ξενοδοχείου “Μίρα Μάρε” ήνοιξε έκθεσις ζωγραφικής Γάλλων ζωγράφων της εταιρείας “Λίμπρε”. Η εν λόγω έκθεσις περιλαμβάνει 30 πίνακας από τοπία της Ρόδου.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Δ.
Προχθές διά του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο πρωταθλητής Ελλάδος βαρέων βαρών Σταμπουλόπουλος προκειμένου να προπονήση τους πυγμάχους του Ομίλου Δωδεκανήσου. Εν τω μεταξύ η ετησία Γενική Συνέλευσις του ΠΟΔ προς ανάδειξιν νέου Δοικητικού Συμβουλίου θα λάβη χώραν την προσεχή Κυριακήν.

ΑΓΩΝ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΣΙΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη την 5ην Σεπτεμβρίου θα λάβη χώραν υπό το φως των προβολέων εις τον Εθνικόν Στάδιον φιλικός ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων Βασιλικού Ναυτικού και Πεισιρόδου.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
Κατά πληροφορίας μας υπάλληλοι του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας διενήργησαν αιφνιδιαστικόν έλεγχον εις άπαντα τα Αρτοποιεία της πόλεως προς εξακρίβωσιν εάν οι εργαζόμενοι πληρούν τους όρους εργασίας. Επεβλήθησαν πολλαί μηνύσεις.