Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 25 Αυγούστου 1959
Αριθ. Φύλλου 2511

ΩΣ ΕΔΗΛΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου δεχθείς χθες τους αντιπροσώπους του τύπου προέβη εις τας εξής δηλώσεις:
«Η Κυβέρνησις ενδιαφερομένη δια την τουριστικήν ανάπτυξιν της χώρας, επί της οποίας στηρίζει σοβαράς ελπίδας δια την εν γένει βελτίωσιν της Ελληνικής οικονομίας είναι φυσικόν να αποδίδη ιδιαιτέραν σημασία εις την Δωδεκάνησον η οποία και αποτελεί από απόψεως τουριστικού ενδιαφέροντος την αξιολογωτέραν ίσως περιοχήν.
Η Νομαρχία θεωρεί ότι ευρίσκεται εντός του πνεύματος της Κυβερνητικής προσπαθείας και ότι εφαρμόζει την γραμμήν την οποίαν εχάραξεν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, αναλαμβάνουσα την πρωτοβουλίαν προς δημιουργίαν καταλλήλων προϋποθέσεων δια την και περαιτέρω τουριστικήν αξιοποίησιν της Δωδεκανήσου.

ΤΑ ΕΡΓΑ
Ούτως απεφασίσθη ο προγραμματισμός και η έναρξις της εκτελέσεως από του φθινοπώρου των εξής έργων:
ΕΙΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
1ον) Αξιοποίησιν της περιοχής Φαληράκι της νήσου Ρόδου, δια της κατασκευής συγχρόνων κεντρικών εγκαταστάσεων, περιπτέρων αναψυχής και διαμορφώσεως χώρων καταλλήλως δια την ανέγερσιν μπαγκαλόους, αναδάσωσιν της περιοχής και κατασκευήν οδού καθ’ όλον το εκ 5 χιλιομέτρων μήκος της ακτής. Προς τον σκοπόν τούτον προκηρύσσεται εντός των ημερών διαγωνισμός δια την σύνταξιν μελέτης διαμορφώσεως χώρων 3, εν συνεχεία δε εις το επιτυχόντα θα ανατεθή η σύνταξις της οριστικής μελέτης και θα ακολουθήση η έναρξις της εκτελέσεως των εργασιών.
ΕΙΣ ΛΙΝΔΟΝ
2ον) Εις Λίνδον αντιμετώπισις θέματος υδρεύσεως, διαμόρφωσις παραλιακού χώρου δια της κατασκευής οδού καθ’ όλον το μήκος της παραλίας συνεχιζομένης και πέραν του λιμενίσκου μέχρι της Ακροπόλεως, βελτίωσις του υφισταμένου λιμενίσκου. Κατασκευή αποδυτηρίων και ανέγερσις μεγάλου τουριστικού ξενώνος.
Και γενικώτερον, διαμόρφωσις χώρων υποδοχής επισκεπτών προσπελάσεως προς αρχαίαν Ακρόπολιν.

ΕΙΣ ΚΑΜΕΙΡΟΝ
3ον) Εις Αρχαίαν Κάμειρον: Διαμόρφωσις αρχαιολογικού χώρου δια της κατασκευής πλατείας και οδών προσπελάσεως προς αρχαιότητας.
Κατασκευή αναψυκτηρίου και επέκτασης του ήδη κατασκευασθέντος παραθαλάσσιου περιπτέρου.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
4ον) Εις Κω: Ολοκλήρωσις της διαμορφώσεως της παραλίας της πόλεως δια της επεκτάσεως των ήδη κατασκευαζομένων αποδυτηρίων και της συμπληρώσεως του τουριστικού περιπτέρου, προς δημιουργίαν πλήρους συγκροτήματος θαλασσίων λουτρών μετά τουριστικών κέντρων και ξενώνος.

ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
5ον) Εις Πάτμον: Κατασκευή μικρού τουριστικού ξενοδοχείου εκτός του υπό ανέγερσιν τουριστικού ξενώνος “Σκάλας” ως και οδού προς σύνδεσιν του λιμένος. Επίσης διαμόρφωσις τοποθεσιών “Χώρας” και “Σκάλας”.
ΕΙΣ ΑΛΛΑΣ ΝΗΣΟΥΣ
Εξ άλλου πέραν των ανωτέρω μελετάται η εκτέλεσις έργων τουριστικής σημασίας και εις άλλας νήσους του συμπλέγματος.
ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Τέλος όλων ιδιαιτέρας προσοχής θα τύχη η πόλις της Ρόδου δια της εκτελέσεως εις αυτήν σειράς έργων προς βελτίωσιν της καθόλου εμφανίσεώς της.

ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΕΟΤ
Εις την χρηματοδότησιν των ανωτέρω έργων θα συμβάλη εκτός του ΟΔΑΠΔΔ και ΕΟΤ.
Κατά την πρόσφατον ενταύθα έλευσιν του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ έσχομεν μετ’ αυτών επανειλημμένας συνεργασίας κατά τας οποίας εζητήσαμεν την συμμετοχήν του ΕΟΤ εις τας δαπάνας χρηματοδοτήσεως των προαναφερθέντων έργων.
Οι κ.κ. Πεσμαζόγλου και Φωκάς μετά των οποίων επεσκέφθημεν τα σημεία των υφ’ ημών προταθέντων προς εκτέλεσιν έργων εις την νήσον, μετ’ ενθουσιασμού απεδέχθησαν τας προτάσεις μας και υπεσχέθησαν αμέριστον την βοήθειάν των.