ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 28 Αυγούστου 1959
Αριθ. Φύλλου 2514


ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Χθες από της πρωίας εσυνεχίσθησαν αι εργασίαι του Συνεδρίου της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις το Καστέλλο. Ενωρίς την πρωίαν, κεκλεισμένων των θυρών εξελέγη ως έκτος πρόεδρος του Συμβουλίου παμψηφεί ο Αρχιεπίσκοπος των Ορθοδόξων Αμερικής Ιάκωβος.
Εν συνεχεία το Συνέδριον ησχολήθη με την αναδιοργάνωσιν διαφόρων υποεπιτροπών του, προς συνέχισιν της μελέτης θεμάτων σχετικών προς την Οικουμενικήν κίνησιν.

Εξ άλλου αργότερον εξητάσθη το θέμα δημιουργίας Κέντρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, δια της ανεγέρσεως ιδιοκτήτου κτιρίου, ναού και βιβλιοθήκης.
Αι εργασίαι του Συνεδρίου εις Ρόδον ετερματίσθησαν την νύκτα, σήμεορν δε την πρωίαν θα αναχωρήσουν άπαντες ατμοπλοϊκώς εις Πάτμον, διά προσκύνημα εις το σπήλαιον της Αποκαλύψεως και εν συνεχεία εις Τήνον.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ
Χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος προκειμένου να υποδεχθή τους συνέδρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών κατά την άφιξίν τως εις Πειραιά μετά το προσκύνημα εις Πάτμον και Τήνον.

Επίσης σήμερον διά του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρούν επιστρέφοντες εις τας έδρας των οι Μητροπολίται Κω κ. Εμμανουήλ και Καλύμνου-Λέρου και Αστυπαλαίας κ. Ισίδωρος.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΟΙ ΔΕΚΑ ΓΑΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ
Το εσπέρας χθες ο Δήμος Ρόδου παρέθεσεν επίσημον δείπνον προς τιμήν των φιλοξενουμένων ενταύθα υπό της Βουλής των Ελλήνων 10 βουλευτών του Ελληνογαλλικού Ομίλου της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως. Οι Γάλλοι βουλευταί θα αναχωρήσουν εκ Ρόδου αύριον επιστρέφοντες μέσω Αθηνών εις Παρισίους.


ΑΓΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο Ολυμπιακός Πειραιώς μελετά από τούδε την διοργάνωσιν κατά την ιστιοπλοϊκήν περίοδον του 1960 ενός μεγάλου αγώνος ιστιοπλοΐας με διαδρομήν από Ρόδον εις Φαληράκιν. Ο αγών ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος διεξαχθείς εν Ελλάδι θα γίνει με σκάφη τύπου Ε.Θ.Ε.


ΖΩΟΤΡΟΦΑΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ Η Α.Τ.Ε. ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΖΩΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη, εις απάντησιν ενεργειών της Νομαρχίας, απεφασίσθη η υπό της Αγροτικής Τραπέζης διάθεσις ζωοτροφών επί πιστώσει εις την περιφέρειαν Ρόδου.
Η απόφασις ελήφθη πρότον σκοπόν όπως συντηρηθούν τα ζώα παραγωγής και εργασίας της περιφερείας, η οποία εφέτος επλήγη υπό ξηρασίας.

ΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας ενεκρίθη η απαλλοτρίωσις εκτάσεως 8.700 τετραγωγικών μέτρων ιδιωτικών κτημάτων, υπέρ της κοινότητος Παραδεισίου. Εις την έκτασιν αυτήν, συμφώνως προς ειδικόν πρόγραμμα θα δημιουργηθεί  γυμναστήριον διά τους νέους της κοινότητος.