ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατον 29 Αυγούστου 1959
Αριθ. Φύλλου 2515

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ
ΩΝΟΜΑΣΘΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΜ. ΖΟΠΠΑΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΚΟΓΚΟ

Πληροφορούμεθα εξ Ελιζαμπέτβιλλ του Βελγικού Κογκό, ότι ο αιδεσιμότατος Εμμανουήλ Ζόππας ωνομάσθη, υπό του Βασιλέως του Βελγίου και της Κυβερνήσεως, Ιππότης της Λεγεώνος του Τάγματος Λεοπόλδου του Β’ και επαρασημοφορήθη.
Το παράσημον τούτο το οποίον είναι ανώτατον, απενεμείθη υπό του Γενικού διοικητού της Κατάγκας, διά τας υπηρεσίας του εις τον πληθυσμόν και αυτής εν γένει, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και φυλής.


ΑΦΕΘΗΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΚ ΚΩ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Οι προ ημερών συλληφθέντες Τούρκοι αλιείς καταβάλλοντες τα επιβληθέντα υπό του Τελώνου Κω τέλη αφέθησαν ελεύθεροι. Ούτοι δεν παρεπέμφθησαν εις την Δικαιοσύνην τη αιτήσει των επωφελούμενοι ευεργετικών διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικος καθότι οι δασμοί ήσαν κάτω του 1.000 δρχ. εν τη περιπτώσει των.


ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚΛΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ

Αφίκοντο εις Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς του Εληνοαμερικανικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου κ. Αβραμίδης, η έφορος παραρτημάτων κυρία Αναγνωστοπούλου και ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων κ. Κόνσολας, προκειμένου να προβούν εις ενεργείας διά την οργάνωσιν εις Ρόδον Σχολών Αγγλομαθών Υπαλλήλων Γραφείου και Τουριστικής Επιμορφώσεως. 
Εξ άλλου ο κ. Αβραμίδης υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντού του Εληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου επεσκέφθη τον βουλευτήν Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδην και επρότεινε την οργάνωσιν συγκεντρώσεως εξαγωγέων, εμπόρων και βιομηχάνων εις Αθήνας, όπου ο κ. Κωτιάδης θα ομιλήση επί των συμπερασμάτων της Αποστολής του εις Μέσην Ανατολήν.

ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡ

Ως ανεκοινώθη εντός των ημερών θα επαναρχίσουν αι εργασίαι διά την επέκτασιν της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, αι οποίαι είχον διακοπή από τινός. Εξ άλλου πιστεύεται ότι εις τας εξετάσεις προς εισαγωγήν εφέτος εις την Σχολήν θα προσέλθουν άνω των 100 νέων και νεανίδων.


Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ «ΙΩΝ» ΘΑ ΠΑΙΧΘΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΡΟΔΟΥ

Σήμερον το εσπέρας και αύριον, εις το αρχαίον θέατρον Ρόδου θα δοθούν παραστάσεις του Ομίλου Αρχαίας Τραγωδίας Κωστή Λειβαδέα με την τραγωδίαν «Ίων». Αι παραστάσεις αυταί θα δοθούν εις τα πλαίσια των τουριστικών εκδηλώσεων του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου.


ΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΡΟΔΟΥ

Ως ανεκοινώθη αι εγγραφαί εις τας Τεχνικάς Σχολάς του Δήμου διά την νέαν σχολικήν περίοδον 1959-60 θα αρχίσουν κατά το πρώτον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου. Εξ άλλου αι εγγραφαί εις άπαντα τα σχολεία Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως θα αρχίσουν την 5η Σεπτεμβρίου τα δε μαθήματα την 20ήν του ιδίου μηνός.
Επίσης αι εγγραφαί εις τα Σχολεία Μέσης εκπαιδεύσεως θα αρχίσουν την 5ην προσεχούς μηνός. Τέλος αι εισιτήριοι Εξετάσεις εις τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως θα λάβουν χώραν από της 20ής έως την 24ην Σεπτεμβρίου και αι εξετάσεις των ανεξεταστέων από της 7ης μέχρι της 20ής του ιδίου μηνός.


ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
Εντός του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν εις την τοποθεσίαν Φαληράκι αι εργασίαι διά την ανέγερσιν ενός τουριστικού περιπτέρου προϋπολογισθείσης δαπάνης 500.000 δραχμών. Το έργον τούτο είναι το πρώτον σειράς ομοίων, διά την τουριστικήν αξιοποίησιν της περιοχής.