ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2517

 

Κατόπιν επιθυμίας του Νομάρχου
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΑΪΦΕ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ
ΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ.
Οι εκλεγέντες διά το Διοικ. Συμβούλιον

Προχθές την πρωίαν ήρχισε με συμμετοχήν 40 και πλέον αντιπροσώπων η Συνέλευσις της ΕΓΣΔ, παρουσία του Νομάρχου και άλλων επισήμων. Η συνέλευσις ησχολήθη εις αλλεπαλλήλους συνεδριάσεις, κεκλεισμένων των θυρών, με άπαντα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Διά το Διοικητ. Συμβούλιον της ΕΓΣΔ εξελέγησαν οι κ.κ. Γ. Μπάρδος πρόεδρος, Νικ. Ηρωνίας αντιπρόεδρος, Σάβ. Χατζηαντωνίου α’ συμπράττων, Ιωάν. Μηλιός και Κυρ. Κιόττος.
Εξ άλλου διά την παράτασιν του προστατευτικού Συστήματος Σταφυλών και διά την αξιοποίησιν της Σάιφε δεν ελήφθη απόφασις διότι αμφότερα τα θέματα θα εξετασθούν εις συγκληθησομένην Έκτακτον Συνέλευσιν παρουσία του κ. Νομάρχη. Επίσης απεφασίσθη η εξαγορά του μεριδίου της “Ελαιουργικής” εις την ΡΟΔΙΑ υπό προϋποθέσεις.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ
ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΡΟΔΟΝ
550 ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Μεγάλη πυρκαϊά εξερράγη το μεσονύκτιον προχθές εις την δασικήν θέσιν “Δάφνη” πλησίον της κοινότητος των Απολλώνων, προκαλέσασα σημαντικάς ζημίας. 
Προς κατάσβεσιν αύτης έσπευσαν αμέσως επί τόπου άνδρες της Χωροφυλακής και δασικοί υπάλληλοι, ως και 550 και πλέον χωρικοί εκ των κοινοτήτων Απόλλωνα, Λάερμα, Ελεούσα, Διμηλιά, Πλατάνια και Αρχίπολις, οι οποίοι καθοδηγούμενοι υπό των ευρισκομένων εκεί Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής και Δασάρχου Ρόδου, μετά συντόνους προσπαθείας και παρά τον πνέοντα ισχυρόν άνεμον, κατώρθωσαν να την εντοπίσουν τας πρώτας πρωινάς ώρας της χθες και να την κατασβέσουν περί την 8ην πρωινήν.
Απετεφρώθησαν νεαρά πεύκα
Κατά τας επισήμους πληροφορίας η αποτεφρωθείσα έκτασις ανέρχεται εις 100 στρέμματα περίπου εκ των οποίων τα 40 εκαλύπτοντο υπό πεύκης νεαράς και μέσης ηλικίας. Πιστεύεται ότι το πυρ προήλθεν εξ αμελείας, ενεργούνται δε ανακρίσεις προς ανακάλυψιν των δραστών.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Κατά πληροφορίας μας εξ Αρχαγγέλου εντός των ημερών θα αρχίσουν αι εργασίαι διά την επέκτασιν του αρδευτικού δικτύου της εν λόγω κοινότητος συνολικής δαπάνης 200 χιλιάδων δρχ. Επίσης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διέθεσε 12.000 δρχ. διά την συντήρησιν του γηπέδου Αρχαγγέλου. Αι εν λόγω εργασίαι θα αρχίσουν εντός του τρέχοντος μηνός.

ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν αι τιμαί του άρτου διά την τρέχουσαν εβδομάδα ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5,30 δραχμάς, άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3,20 δραχμάς.

ΥΔΡΑΥΛΑΚΕΣ ΕΙΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Απολακκιάς, περί εκτελέσεως του έργου κατασκευής υδραυλάκων εις την θέσιν “Μύλος” κατ’ επέκτασιν των ήδη κατασκευαζομένων. Η δαπάνη εκ 40.000 δραχμών θα καλυφθή εκ του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Προχθές από της πρωίας ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στ
έλιος Κωτιάδης επραγματοποίησε περιοδείαν ανά τας κοινότητας Σαλάκου, Κρητηνίας, Έμπωνας, Απολλώνων, Πλατανίων και Διμηλιάς, όπου εξήτασε και επέλυσεν επιτοπίως διάφορα ζητήματα των κατοίκων.
Ο κ. Κωτιάδης θα συνεχίση την περιοδείαν του την προσεχή Κυριακήν.