Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2517

 

 

 


ΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ρόδιος είναι ο κύριος βοηθός
του κ. Τσάτσου εις την Μικτήν
Συνταγμ. επιτροπήν Κύπρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Ι. υπηρ.). Ένα εκλεκτόν τέκνον της Ρόδου, ο διακεκριμένος δικηγόρος Δημήτριος Αποστολίδης, ευρίσκεται εις Λευκωσίαν, μετέχων της Ελληνικής αντιπροσωπείας εις την Μικτήν Συνταγματικήν Επιτροπήν Κύπρου. Ο κ. Αποστολίδης, ο οποίος έχει ειδικότητα εις το Συνταγματικόν Δίκαιον και θεωρείται αυθεντία, είναι ουσιαστικώς ο κυριώτερος βοηθός του επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας κ. Θεμ. Τσάτσου. Ο κ. Αποστολίδης εις Κύπρον έχει αποκτήσει πολλάς συμπαθείας.


ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας ο βουλευτής Δωδεκανήσυ κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου να έχει επαφάς μετά των αρμοδίων οικονομικών Υπουργών εν σχέσει προς την αξιοποίησιν των αποτελεσμάτων της Αποστολής εις Μέσης Ανατολήν.


ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΕΝ ΡΟΔΩ

Ανεχώρησαν εκ Ρόδου οι εκπρόσωποι του Ελληνοαμικανικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου, οι οποίοι είχαν αφιχθή διά την εξέτασιν των δυνατοτήτων δημιουργίας Σχολών εις Ρόδον. Κατά σχετικάς πληροφορίας, μεταξύ άλλων απεφασίσθη η ίδρυσις Σχολής Τουριστικής Επιμορφώσεως, μονοετούς φοιτήσεως, εις την οποίαν θα διδάσκονται η ψυχολογία των ξένων, η παροχή πληροφοριών, η συμπεριφορά και στοιχεία Αγγλικής και Γερμανικής. Επίσης προβλέπεται η οργάνωσις διαλέξεων διά το ευρύ κοινόν, με τουριστικά θέματα.


ΕΝΑ ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ
4ΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΟΝ
Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΥΟ ΙΑΤΡΩΝ

Η απαγόρευσις μεταφοράς ασθενών εκ των νήσων δι, ελικοπτέρου κατά τας νυκτερινάς ώρας, ήτο μοιραία διά την ζωήν ενός 4ετούς παιδίου το οποίον διέμενε εις Αστυπάλαιαν και δεν κατέστη δυνατόν να μεταφερθεί εγκαίρως εις νοσοκομείον οπότε ίσως θα εσώζετο.
Συγκεκριμένως πρόκειται διά την περίπτωσιν του ατυχούς μικρού Σπυρίδωνος Κάρα, υιού του σταθμάρχου Αστυπάλαιας, ο οποίος κατόπιν πτώσεως ενεφάνισε σημεία εγκεφαλικής αιμορραγίας και δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Το συμβάν ανεφέρθη εις την Νομαρχίαν την εσπέραν του Σαββάτου, επειδή δε δεν ήτο δυνατή -ως εδηλώθη εξ’ αθηνών κατά την διάρκειαν τηλεφωνήματος- η αποσστολή ελικοπτέρου, εκλήθη εις τα γραφεία της Νομαρχίας ο ιατρός κ. Τηλιακός, όστις διά τηλεφώνου και διά του Παρακτίου Σταυρού επεκοινώνησε με τον αγροτικόν ιατρόν Αστυπαλαίας και του έδωσεν οδηγίας διά την παροχήν βοηθείας εις το παιδίον. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η παροχή οδηγιών, διήρκεσεν επ’ αρκετάς ώρας, συνεχώς δε ανεφέρετο η επιδείνωσις της καταστάσεως του μικρού. Ούτω απεφασίσθη και απεστάλει το σκάφος ΘΟA εις Αστυπάλαιαν διά την μεταφοράν του μικρού.
Δυστυχώς, ενώ ο μικρός ευρίσκετο εν ζωή ακόμη όταν τον παρέλαβε το ΘΟΑ απεβίωσεν ενώ το σκάφος έπλεε προς Ρόδον.


ΑΓΩΝ ΧΑΛΚΗΣ ΕΜΠΩΝΑΣ 4-1
Προχθές εις το γήπεδον της Κοινότητος Έμπωνας συνηντήθησαν αι ομάδες, της Έμπωνας και Χάλκης. Νικήτρια ανεδείχθη η ομάς της Χάλκης με 4-1. Τα τέρματα εσημείωσαν αι Παυλίδης (2), Ηρακλείδης και Μαυράκης της νικητρίας και Αραπιάς της ηττηθείσης. Αι ομάδες παρέταξαν τας εξής συνθέσεις:
XAΛΚΗ. Γαλαντής, Μαυράκης, Παυλίδης, Ανδρουλάκης, Σαρούκος, Μανωλούκος, Μαΐλης, Ηρακλείδης, βέλης, Ορφανίδης, Βασιλάκης και Διάκος. ΕΜΠΩΝΑ. Χριστοφοράκης, Παπασταματίου, Μουζουράκης, Ορφανός, Μισοδουλάκης, Μπάκης, Μασταβασάκης, Δασκαλάκης, Αραπιάς, Μιργιαλάκης και Αραπάς Π.