ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2519

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Η ΡΟΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΙΔΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ ΕΙΣ ΡΕΣΙΤΑΛ
Με έργα Μόζαρτ, Ντε Φάλια κ.λπ.

Από ημερών ευρίσκεται εις Ρόδον η γνωστή Δωδεκανησία δεξιοτέχνις του βιολιού, χρυσούν μετάλλιον του Βασιλικού Ωδείου Βρυξελλών κα Ειρήνη Δρακίδη, ήτις θα δώση ρεσιτάλ εις τας 17 Σεπτεμβρίου με έργα εκτελούμενα δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι. Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής έργα: Σονάτα εις Ρε μείζον του Ζαν Μαρί Λε Κλαίρ, όπου το βιολί μιμείται τις γκάϊντες και Σουατίνα Βιεννουάζ του Μότζαρτ, πρώτη εκτέλεσις εν Ελλάδι (έργον το οποίον συνέθεσεν ο Μότζαρτ εις ηλικίαν 12 ετών).
Το Β’ μέρος περιλαμβάνει ισπανικούς χορούς, του Μανουέλ Ντε Φόλια, Ιωακείμ Μίνι Ροβέλ, Καυτίλ κ.λπ. Όλα τα έργα είναι εξαιρέτως εκλεκτά και πιστεύεται ότι θα είναι αρεστά δι’ όλα τα γούστα.
Εις το πιάνο θα συνοδεύση η νεαρωτάτη δις Ρέα Παπαδοπούλου τελειόφοιτος του Ωδείου Αθηνών, ήτις πιστεύεται ότι θα συντελέση εις την επιτυχάιν του ρεσιτάλ λόγω του ταλέντου της.
Μετά το Ρεσιτάλ αυτό η κα Ειρ. Δρακίδη θα πραγματοποιήση τουρνέ εις Γερμανία και εις άλλας χώρας του εξωτερικού.
Οι Ρόδιοι θα πρέπει να είναι υπερήφανοι διότι η κα Δρακίδη θα παίξη έργα εις Ρόδον άτινα εκτελούνται δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι δι’ αυτό θα πρέπει να την τιμήσουν δια τας παρουσίας των.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΤΕΣ

ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ
ΧΘΕΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Χθες την 10ην πρωινήν εσημειώθη έναρξις πυρκαϊάς εις τας όπισθεν της Ιονικής Τραπέζης αποθήκας, πιθανώτατα εξ υπολείμματος ανημμένου σιγαρέττου. 
Ε του πυρός κατεκάησαν κιβώτια πλήρη αχύρων εναποθηκευμένα υπό των επιχειρήσεων Παντ. Κωσταρίδη προς στιγμήν δε ηπειλήθη επέκτασις της πυρκαϊάς αλλά, ευτυχώς προσδραμόντες πολίται κατώρθσαν να την κατασβέσουν με επικεφαλής τον κ. Βασίλειον Μάκραν.

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΝ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ

Ως ανεκοινώθη υπό του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου προσελήφθη ορθοπαιδικός ιατρός προς συμπλήρωσιν των ειδικοτήτων του Νοσοκομείου. Ο προσληφθείς είναι ο κ. Σαρούκος, υπηρετήσας εις το Ασκληπιείον Βούλας.
Υπογραμμίζεται σχετικώς ότι η πρόσληψις ορθοπεδικού εκρίθη αναγκαία, λόγω των εμφανιζομένων πλειστάκις καταγμάτων κ.λπ. εκ δυστυχημάτων μοτοσακό και αυτοκινήτων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2 (του ανταποκριτού μας)- Δια του ατμοπλοίου «Ατρεύς» ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντ. Καλογιάννης, συνοδευόμενος και υπό του Διευθυντού του Δημοτικού Ηλεκτροστασίου κ. Κυπραίου. Ο κ. Καλογιάννης κατά την αναχώρησίν του μας εδήλωσεν ότι σκοπός της εις Αθήνας μεταβάσεως του είναι η επίλυσις διαφόρων ζητημάτων τόσον του Δήμου όσον και του Ηλεκτροστασίου.
Εν τω μεταξύ το Δημοτικόν Συμβούλιον της πόλεώς μας συνελθών εκτάκτως απεδέχθη ομοφώνως τας υπό της Κυβερνήσεως χορηγηθείσας δωρεάς καθώς και δάνεια εις την Κάλυμνον.
Εκ παραλλήλου απεστάλησαν υπό του Δήμου τηλεγραφήματα ευγνωμοσύνης του Καλυμνιακού Λαού προς την Κυβέρνησιν και τον κ. Νομάρχην.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ 2 ΔΥΤΑΙ 
ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2 (του ανταποκριτού μας)- Δια του ατμοπλοίου της γραμμής μετεφέρθησαν εκ Κρήτης οι Γεώργιος Σκουτέλης και Θεόδωρος Σάντος προσβληθέντες εκ της νόσου των δυτών. Ούτοι ευρίσκονται εις το Βουβάλειον Νοσοκομείον εν κακή καταστάσει.
Σ. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ