ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2520

 

Η ΧΑΛΚΗ ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑ ΝΕΡΟ

Διά τηλεγραφήματός του ο Δήμαρχος Χάλκης προς την Νομαρχίαν, εγνωστοποίησε χθες ότι ελαχίστη ποσότης ύδατος υπάρχει εις την νήσον και ότι αντιμετωπίζεται κίνδυνος λειψυδρίας. Κατόπιν τούτου η Νομαρχία δι’ επειγόντων τηλεγραφημάτων της προς το Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού και προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προεδρείας Κυβερνήσεως εζήτησε την όσο το δυνατόν ταχύτερον αποστολήν του υδροφόρου σκάφους του Βασιλικού Ναυτικού διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως. Ως γνωστόν, το υδροφόρον προ μηνός είχεν μεταφέρει ύδωρ, εις όλας σχεδόν τας μικράς νήσους της Δωδεκανήσου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ 21 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Υπό της Τραπέζης της Ελλάδος προεκηρύχθη διαγωνισμός διά την πρόσληψιν 21 αρρένων υπαλλήλων επί ετησία συμβάσει δυναμένη να ανανεούται μέχρι τριών ετών και με προοπτικήν, εφ’ όσον η υπηρεσία κριθή ευδόκιμος, να μονιμοποιηθούν.
Αι αιτήσεις δέον όπως υποβληθούν μέχρι της 5ης Οκτωβρίου, ο διαγωνισμός δε θα διεξαχθή την 25ην του ιδίου μηνός.
Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά των κατά τόπους υποκαταστημάτων.

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑΝ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΛΕΡΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Λέρου, εχορηγήθη εις την Αποικίαν Ψυχοπαθών πίστωσις 1.000.000 δραχμών διά την επισκευήν και συμπλήρωσιν υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου, προς βελτίωσιν των εγκαταστάσεων της Αποικίας.
Ήδη ως αναφέρεται, η μελέτη κατηρτίσθη και υπεβλήθη προς έγκρισιν εις το Υπουργείον Προνοίας, προκειμένου εν συνεχεία να προκηρυχθή διαγωνισμός.
Παραλλήλως, υπεβλήθη προς το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Υγείας προς έγκρισιν ετέρα μελέτη, δι’ επισκευήν, άλλου κτιρίου της Αποικίας, προϋπολογισθείσης δαπάνης 250.000 δραχμών.


ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΕΚΑΝΑΝ
ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

Μεταδίδεται εκ Καλύμνου ότι κατά την διαρρεύσασαν θερινήν περίοδον επεσκέφθησαν την νήσον εκατοντάδες παραθερισταί, κυρίως Καλύμνιοι εκ του εξωτερικού και εκ Παλαιάς Ελλάδος. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, οι επισκέπται ήρχισαν ήδη να αναχωρούν εκ Καλύμνου, ελπίζεται δε ότι από του προσεχούς έτους, χάρις εις τα εκτελούμενα διά κυβερνητικών πιστώσεων έργα τουριστικής σημασίας, η κίνησις επισκεπτών εις Κάλυμνον θα εμφανίζεται ηυξημένη.


ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΝΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Ως ανεκοινώθη κατά το Σαββατοκύριακον θα αφιχθούν εις Ρόδον δι’ ολιγοήμερον παραμονήν 403 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος περιηγηταί. Εκ τούτων οι 50 είναι Αυστριακοί.
Κατά σχετικάς πληροφορίας αι αφίξεις περιηγητών, θα συνεχισθούν με τον αυτόν ρυθμόν καθ’ όλον τον τρέχοντα μήνα.
Επίσης την 11ην τρέχοντος θα αφιχθούν εις Ρόδον 25 Αυστριακοί διά δεκαήμερον παραμονήν.


ΤΟ ΒΑΣΙΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Α.Ο.Ν. (4-1)
ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝ

Χθες εις το Εθνικόν Στάδιον έλαβεν χώραν ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγών της νέας περιόδου μεταξύ των ομάδων Β. Ναυτικού-ΑΟΝ. Κατόπιν ωραιοτάτου αγώνος, τον οποίον παρηκολούθησαν εκατοντάδες φιλάθλων, νικήτρια ανεδείχθη η ομάς του Ναυτικού με 4-1 (2-1).
Τα τέρματα εσημείωσαν οι: Παπαγαπητός 22’, Αϊδινιώτης από πέναλτυ 34’ και Άμπος τα υπόλοιπα τρία 62’, 75’, 83’. Αι ομάδες παρέταξαν τας εξής συνθέσεις:
Β.ΝΑΥΤΙΚΟΝ: Βουτσαράς, Σερέτης, Στεφανάκος, Ανδρέου, Θωμαΐδης, Ανδρέου Π., Γκαβέτσος, Χατζηδήμου, Αϊδινιώτης, Πέστροφας και Άμπος.
ΑΟΝ: Αντωνίου, Βιντινής, Παπαγαπητός Β., Καστελλοριζιός, Παπαδιός, Παυλίδης, Παπανικολάου, Παπαγαπητός Π., Ζούνης, Παπακαλοδούκας και Καραμαρίτης. 
Διαιτητής ο κ. Βεργωτής.