Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Σάββατον 5 Σεπτεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2521

 

 

 


MIA ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΕΙΣ ΔΕΙΝΗΝ ΘΕΣΙΝ ΠΕΡΙΗΛΘΟΝ
ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

Συνεπεία της ανομβρίας και εκ των ακρίδων εξεμηδενίσθη η γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή
ΟΛΥΜΠΟΣ, Καρπάθου. Ιδ. ανταπόκρισις. Είναι πραγματικά δεινή η θέσις εις την οποίαν περιήλθον οι περί τους 16-50 κάτοικοι του χωρίου Ολύμπου Καρπάθου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, και ιδίως της ανομβρίας του παρελθόντος χειμώνος καθώς και εκ της ακρίδος “Κριθαροφάγου” η οποία επέφερεν τελειωτικήν καταστροφήν όχι μόνον εις τους δημητριακούς καρπούς, αλλά και αυτούς τους εκ κριθής σίτου και οσπρίων σπόρους.  Σημειωτέον δέ ότι οι κάτοικοι του χωρίου συντηρώνται αποκλειστικώς από την καλλιέργειαν των δημητριακών και την ποιμνιοτροφίαν, ένεκεν όμως των προαναφερομένων επισυμβάντων, περιήλθον εις απόγνωσιν. Οι γεωργοί ελλείψει αχύρων ωδήγησαν τα εξυπηρετούντα τας γεωργικάς ανάγκας των ζώα εις τα σφαγεία, ομοίως δέ έπραξαν και οι ποιμνιοτρόφοι ελλείψει χορτοτροφής.  Ήδη εκφράζεται η ελπίς ότι είτε από κυβερνητικής είτε από νομαρχιακής πλευράς θα εξετασθή η σοβαρότης της καταστάσεως και θα παρασχεθή κάθε δυνατή βοήθεια διά ανόρθωσιν και συνέχισιν της μοναδικής ασχολίας των κατοίκων εις την Γεωργίαν και Κτηνοτροφίαν.

ΕΛΗΞΕΝ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΙΤΟΥ.
ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ 1.287.000 ΚΙΛΑ
ΕΙΣ ΚΩ ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ 8.900 ΚΙΛΑ

Έληξεν εις Ρόδον προχθές η συγκέντρωσις του σίτου εφετεινής εσοδείας, η οποία επραγματοποιήθη εις τας αποθήκας της ΕΓΣΔ.
Συνολικώς συνεκεντρώθησαν 1.287.000 κιλά σίτου, έναντι 2.100.000 κιλών που είχον συγκεντρωθή πέρυσι. Η εφετεινή κάμψις οφείλεται εις τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας και εις την ανομβρίαν, αι οποίαι είχον ως συνέπειαν την μείωσιν της παραγωγής.
Εξ άλλου, η εις Κω συγκεντρωθείσα ποσότης σίτου ανέρχεται εις 8.900 κιλά.


ΦΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον την πρωΐαν αναμένεται να αφιχθή αεροπορικώς εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης. Ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή αύριον διαφόρους κοινότητας της Ρόδου, μεθαύριον θα δεχθή φίλους του και θα αναχωρήση εις Αθήνας εκ νέου την Τρίτην.


80 ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΚΠΑ
Ήρχισεν η νέα Σχολική περίοδος 1959-60 εις το Φιλανθρωπικόν Ίδρυμα ΠΙΚΠΑ. Εις το εν λόγω ίδρυμα φοιτούν 80 παιδιά.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ 530 ΤΟΝΝΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

Ως πληροφορούμεθα, η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου παρεκάλεσε την Νομαρχίαν όπως ενεργήση εις το υπουργείον Εμπορίου δια τον διακανονισμόν των 530 τόννων μελάσσης, του οποίου η προθεσμία έληξε, προκειμένου να διατεθή αύτη εις τα οινοπνευματοποιεία της Ρόδου, διότι άλλως ταύτα θα αντιμετωπίσουν δυσχερείας.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΥ
Συνεχίζονται με γοργόν ρυθμόν αι εργασίαι διά την επέκτασιν του Καζουλλείου Γυμνασίου. Αι εν λόγω εργασίαι θα περατωθούν περί το τέλος του προσεχούς μηνός. Διά των νέων εγκαταστάσεων θα δύνανται να φοιτούν εις το Γυμνάσιον 500 μαθήτριαι.