Χρηματοδότηση του δήμου Ρόδου για τους παιδικούς σταθμούς

Με σημαντικό ποσό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, ενισχύεται ο δήμος της Ρόδου, για την επισκευή και αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Πρόκειται για ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αφού με τα χρήματα αυτά ο δήμος Ρόδου θα μπορέσει να προβεί σε σειρά παρεμβάσεων για την καλύτερη λειτουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών. Τα καλά νέα προήλθαν από χθεσινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκου στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Αποφασίζουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» της παρακάτω Πράξης:
«Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ρόδου», (εξαιρουμένων των παιδικών σταθμών Καλυθιών και Α΄Δημοτικού Σταθμού Αγίου Νικολάου) συνολικού προϋπολογισμού 566.631,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το Δήμο Ρόδου.

Η χρηματοδότηση της εν λόγω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005
ΠΟΣΟ σε €: 400.000,00€
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΟΣΟ σε €: 166.631,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 566.631,00€

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500005) αφορά μόνο στις επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 
Ο δικαιούχος φορέας οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, όπως αυτή ισχύει.
Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ».