Προσλήψεις ειδικών συμβούλων  και δημοσιογράφων στην Περιφέρεια

Με ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τη διεύθυνση διοίκησης Κυκλάδων της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, γνωστοποιείται η πρόθεση πρόσληψης δύο ειδικών συμβούλων και ενός ειδικού συνεργάτη για τον περιφερειάρχη, καθώς και η πρόσληψη δύο δημοσιογράφων στην περιφέρεια.
Οι γνωστοποιήσεις – ανακοινώσεις που υπογράφονται από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, αναφέρουν τα εξής:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
- Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
- Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας

- Να είναι έλληνες πολίτες.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.∆.∆. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Μια (1) εκ των δυο (2) θέσεων ειδικού συμβούλου αφορά σε πτυχιούχο Νομικής, για τη νομική υποστήριξη του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Τα ειδικά καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης αφορούν στην παροχή συμβουλών και εξειδικευμένης γνώμης επί θεμάτων νομικής φύσεως της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων, στην επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους, στη διερεύνηση και παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας επί ειδικών ζητημάτων που απασχολούν τα όργανα και τις οργανωτικές μονάδες του φορέα.

- Να είναι έλληνες πολίτες.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.∆.∆. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη.
Για τη συγκεκριμένη θέση Ειδικού Συμβούλου πτυχιούχου Νομικής οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
- Να κατέχουν Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π.(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε.(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Για τη συγκεκριμένη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
- Να είναι κάτοχοι διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και ∆ιοίκησης ή κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων α) ∆ιοικητικών Υπηρεσιών– Γραμματέων, β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ) Υπαλλήλων ∆ιοίκησης, ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
- Να είναι έλληνες πολίτες.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. - Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.∆.∆. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, το είδος του Πτυχίου, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Οι ανωτέρω ειδικοί σύμβουλοι και ο ειδικός συνεργάτης υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται.
∆εν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετούν.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καλύψει δυο (2) θέσεις δημοσιογράφων με επιλογή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με τη θητεία του περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α).
Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη. Για την πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως ισχύει. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει:
- Να είναι έλληνες πολίτες
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.∆.∆. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
- Να είναι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.