Δύο αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στο Αγαθονήσι

Τους δημοτικούς συμβούλους Ειρήνη Μπάρκουλα και Μάρκο Κόττορο, όρισε ως αντιδημάρχους του δήμου Αγαθονησίου, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Κόττορος.

Η θητεία τους θα διαρκέσει σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου, ένα χρόνο και θα λήξει συγκεκριμένα στις 3/9/2020.

Η απόφαση του δημάρχου Αγαθονησίου έχει ως εξής:

“Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγαθονησίου με θητεία από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού μέχρι 03/09/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει την κ. Μπάρκουλα Ειρήνη του Σάββα, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των: Διοικητικής Βοήθειας, Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Κ.Ε.Π., Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Υγείας.

2. Ορίζει τον κ. Kόττορο Μάρκο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και αντιμετώπισης προβλημάτων καθημερινότητας με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

- Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και συγκεκριμένα:

- Τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. θέματα Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Τεχνικών έργων, Η/Μ έργων και συγκοινωνιών.

Β. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο.