Ορίστηκαν τρεις αντιδήμαρχοι στον δήμο Καστελορίζου

Στον ορισμό τριών αντιδημάρχων που αναλαμβάνουν καθήκοντα στον δήμο Μεγίστης, με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου 2021, προχώρησε ο Δήμαρχος του νησιού Γιώργος Σαμψάκος.

Πρόκειται για τους:
- Μιχαήλ-Στρατή Αμύγδαλο
- Δημήτριο Αχλαδιώτη και
- Νικόλαο Ασβέστη

Η απόφαση του Δημάρχου αναφέρει τα εξής:  “Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μεγίστης, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι την 31/08/2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:

1. τον κ. Αμύγδαλο Μιχαήλ Στρατή Αντιδήμαρχο Διοικητικών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Β.Tην εποπτεία όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης και
ηλεκτροφωτισμού

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων και του ανωτέρω αυτοτελούς τμήματος.

Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων,  καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Ε.Την εποπτεία πάσης φύσεως Πολιτιστικών Θεμάτων, εκδηλώσεων (αθλητισμού, τουρισμού) και προβολή του νησιού.

2. Τον κύριο Αχλαδιώτη Δημήτριο στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία Τεχνικών Θεμάτων και παρακολούθησης πορείας των έργων που προσκτώνται στο Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου εντός και εκτός νησιού.

B. Τη μετάβαση σε όλες τις υπηρεσίες, υπουργεία κλπ για συναντήσεις με υπουργούς για προβλήματα που προκύπτουν και να ενημερώνεται κατ’ ιδίαν για την εξέλιξη των, που απασχολούν το νησί.

Γ. Την εποπτεία του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

Δ. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ε. Την εποπτεία της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ζ. Εποπτεία όλων των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και ανακύκλωση του νησιού

3. τον κ. Ασβέστη Νικόλαο Αντιδήμαρχο στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία της Κοινωνικής Μέριμνας.

Β. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.

Γ. Την εποπτεία του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων

Ε. Την εποπτεία όλων των έργων από προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ. που αφορούν έργα υποδομής νησιού.

Ζ. Την εποπτεία για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

Η. Την εποπτεία της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αμύγδαλος Μιχαήλ Στρατής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΨΑΚΟΣ