Τι προβλέπει το πρακτικό  σύμπραξης στον δήμο Ρόδου

Το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας και της συνένωσης των δύο παρατάξεων του νέου δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, αυτής του Δημάρχου κ. Αντώνη Καμπουράκη, «Με Δύναμη για τη Ρόδο», και του κ. Στράτου Καρίκη, «Νέα Μέρα-Ροδίων Όραμα», θέτει το συμφωνητικό σύμπραξης, το οποίο υπεγράφη και από τους δύο, καθώς και από τους 28 δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεών τους, την περασμένη Πέμπτη στο Δημαρχείο.

Όπως είχε γίνει γνωστό άλλωστε, με το πρακτικό αυτό, οι δύο παρατάξεις δεν υπεισέρχονται σε επιμέρους θέματα της συνεργασίας τους, απλά δηλώνουν τη σύμπραξή τους και ουσιαστικά τη συνένωσή τους σε μία, δήλωση που δεν ανακαλείται.

Από τη στιγμή που το συμφωνητικό υπεγράφη πριν από την εκλογή του Προεδρείου του νέου δημοτικού συμβουλίου (σ.σ. που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί), κατατέθηκε στον πλειοψηφούντα σύμβουλο κ. Τηλέμαχο Καμπούρη.

Ο ίδιος, στη συνέχεια, καλείται να το επικυρώσει και να το αποστείλει στον Δήμαρχο και το Γραφείο  δημοτικού συμβουλίου για να το διανείμει στους επικεφαλής των παρατάξεων, καθώς και σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, επίσης θα σταλεί σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του Δήμου, όπως και στις υπηρεσίες. Παράλληλα, το πρακτικό θα κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Αναφέρεται, καταρχήν, σ’ αυτό το πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων:
“Με ομοφωνία και  ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη δήλωση συναίνεσης και αποδοχής όλων των μελών των  παρατάξεων «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»   και ««ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, με το παρόν:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Α) Η κατά την έννοια των διατάξεων της    παραγράφου  7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α' 133), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4623/2019 ( Α' 134),  σύμπραξη των  παρατάξεων «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»   και «ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.

Β) Από της  κατάθεσης του παρόντος πρακτικού στο πρωτόκολλο εισερχομένων  του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τον νόμο  οι με αυτό ως άνω συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν πλέον ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων.

Γ) Το παρόν πρακτικό υπογεγραμμένο ως ακολούθως, σύμφωνα με τον νόμο υποβάλλεται στον κ. Τηλέμαχο Καμπούρη του Ιωάννη, προκειμένου κατά τον νόμο να συντελεστεί αμελλητί η επικύρωση αυτού. Στη συνέχεια, λοιπόν, ο κ. Καμπούρης καλείται να προχωρήσει σε πράξη επικύρωσης του πρακτικού, στην οποία επαναλαμβάνονται τα παραπάνω και καταλήγει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Επικυρώνουμε αμελλητί σύμφωνα με τον νόμο το ως ανωτέρω κατατεθέν Πρακτικό Σύμπραξης των Δημοτικών Παρατάξεων «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»   και «ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το οποίο οι ως άνω συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν πλέον ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων”.