Τα ονόματα όσων προσέφεραν εθελοντικά αίμα στη Ρόδο τον Αύγουστο του 1959

ΤΡΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης προκειμένου να μετάσχη των εργασιών της Επιτροπής Νομοθετικής Εξουσιοδοτήσεως. Της Επιτροπής μετέχουν επίσης οι βουλευταί κ.κ. Χαρίτος και Παρθενιάδης. Ο κ. Κωτιάδης θα επανέλθη εις Ρόδον την προσεχήν Παρασκευήν.

ΤΟ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ Θ’ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Σήμερον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων θα ληφθούν αποφάσεις διά την αναμόρφωσιν του προϋπολογισμού 1959 του Νομαρχιακού Ταμείου, και διά την επισκευήν των κτιρίων του Ορφανοτροφείου Αρρένων Ρόδου, του Ναυτικού Κέντρου, του Σανατορίου και του Οίκου Ευγηρίας.

ΑΙ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ Β.Ε.Ι. ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ
Δι’ εγγράφου του το Βασιλικόν Εθνικό Ίδρυμα προς τον κ. Νομάρχην γνωστοποιεί ότι κατά τους προσεχείς μήνας θα γίνη κατάταξις μαθητριών εις τα Οικοκυρικάς Σχολάς του Ιδρύματος. Διά του αυτού εγγράφου τονίζεται ότι η φοίτησις εις τας οικοκυρικάς Σχολάς είναι μονοετής και παρέχεται τελείως δωρεάν. Τέλος σημειούται ότι αι ενδιαφερόμεναι πρέπει να είναι ηλικίας 15 μέχρις 20 ετών και υγιείς, ότι αι Σχολαί εις τας οποίας θα κληθούν να φοιτήσουν θα είναι οι πλησιέστεροι προς τα χωρία των και ότι αι σχετικαί αιτήσεις πρέπει να αποστέλλωνται προς το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, Φιλελλήνων 9, Αθήνας.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ ΑΙΜΑ
Κατά τον παρελθόντα μήνα Αύγουστον προσέφεραν εθελοντικώς αίμα εις την Τράπεζαν αίματος του Ε.Ε.Σ. οι κάτωθι εθελονταί αιμοδόται: Χαρίκλεια Καλλιδόνη Εμμαν. Μπιλιάς, Πηνελόπη Κωστάκου, Κωνστα. Αθανασάκης, Νικόλαος Μαλοΐνας, Ιωάννης Ανδρεαδάκης, Ιωάννης Ζαΐρης, Αργύρης Πάττας, Στέφανος Λουκάς, Αντώνιος Χρ. Μαλώτρας, Κωνσταντ. Νουμερόπουλος, Σταμάτιος Πασσάδης, Γεώργιος Αυγενικός, Γρηγόριος Γρηγοράς, Παπαμιχαήλ Βασιλώτος, Σάββας Μαστροσάββας και Αναστάσιος Γιαρενάκης.
Προσέφεραν επίσης ως συγγενείς αιμοληπτών αι δύο θυγατέρες της Χρυσαφίνας Αργυρού Ανθούλα Γιασιράνη και Αρετή Χατζηθεοδώρου.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το Γερμανικόν φορτηγόν “Σίπς” προερχόμενον εκ Πειραιώς με φορτίον λιπασμάτων διά τας ανάγκας των γεωργών της Ρόδου.

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Δι’ ανακοινώσεως του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου εφιστάται η προσοχή του κοινού εις την άμεσον καταγγελίαν παντός περιστατικού ταλαιπωρίας επιβατών ατμοπλοίων, κατά τας ημέρας αυτάς οπότε αναχωρούν οι παραθερισταί, και ιδίως συνιστάται όπως οι ενδιαφερόμενοι καταγγέλουν αμέσως πάσαν ανωμαλίαν εν σχέσει προς την διάθεσιν κλινών εις πλοία. Διευκρινίζεται τέλος ότι οσάκις κατηγγέλθησαν και διεπιστώθησαν παρατυπίαι, οι παραβάται ετιμωρήθησαν.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Α.Ο. ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΙ’ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Χθες την πρωΐαν οι αφιχθέντες εκπρόσωποι του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, συνοδευόμενοι υπό του Επιθεωρητού Εργασίας κ. Δημητρίου, ήρχισαν το έργον των εν Ρόδω, επισκεφθέντες διάφορα σημεία της πόλεως. Ως γνωστόν οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αφίκοντο ενταύθα διά την εξεύρεσιν καταλλήλου οικοπέδου, όπου θα ανεγερθούν 50 νέαι εργατικαί κατοικίαι.