Δύο γυναίκες αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στον δήμο Λειψών

Τρεις αντιδημάρχους από τους οποίους οι δύο είναι γυναίκες, όρισε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες για διάστημα ενός έτους.

Πρόκειται για: 
- Την Ευαγγελίστρα Λαουντού
- Την Ισιδώρα Κλάψη και 
- Τον Δημοσθένη Πατέλλη
για τους οποίους η απόφαση σχετικά με τις αρμοδιότητες αναφέρει τα εξής:

«Ο δήμαρχος Λειψών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό των τριών Αντιδημάρχων του Δήμου Λειψών με θητεία ενός
έτους, από 01.09.2019 έως 31.08.2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής:

Α. Αντιδήμαρχο Εποπτείας Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων, καθώς και πληροφορικής τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ευαγγελίστρα Λαουντού μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

• Αναπλήρωση του δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του με δικαίωμα υπογραφής αντί αυτού.

• Συντονισμός του δημοτικού έργου και εποπτεία της πορείας εκτέλεσης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

• Εποπτεία και έλεγχος όλων των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου: ληξιαρχείο, δημοτολόγιο, εισπρακτική υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία, προμήθειες, ανταλλακτικά, software και hardware.

• Εποπτεία και έλεγχος όλων των νομικών εκκρεμοτήτων και έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών και των οργάνων του δήμου σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων με τρίτους.

• Εποπτεία και έλεγχος της τήρησης του μητρώου αδειών των υπαλλήλων.

• Εποπτεία και έλεγχος του ΚΕΠ Δήμου Λειψών.

B. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ισιδώρα Κλάψη, μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

• Αναπλήρωση Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και της αντιδημάρχου που τον αναπληρώνει πρώτη.

• Συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύσεως πολιτιστικών προτάσεων προς το Δήμο.

• Εποπτεία και οργάνωση όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει, συνδιοργανώνει ή τελούν υπό την αιγίδα του δήμου

• Εποπτεία και οργάνωση όλων των φιλοξενιών που αναλαμβάνει ο δήμος μας

• Εποπτεία, έλεγχος και λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης

• Εποπτεία και έλεγχος όλων των θεμάτων που αφορούν στις τρεις σχολικές μονάδες του νησιού μας

• Εποπτεία, έλεγχος και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εικαστικών εργαστηρίων κ.α.

• Εποπτεία, έλεγχος και οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων μόνιμου ή περιστασιακού χαρακτήρα

• Αρωγή και υποστήριξη στο αθλητικό σωματείο του νησιού μας.

Γ. Αντιδήμαρχο τεχνικών θεμάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων καθημερινότητας, τον δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Πατέλλη μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

• Καθημερινός έλεγχος της καθαριότητας των οδών μετά τη συλλογή των απορριμμάτων.

• Έλεγχος και φροντίδα της καλής λειτουργίας και αποκατάστασης των βλαβών στο σύστημα ύδρευσης-αποχέτευσης του δήμου.

• Έλεγχος και φροντίδα για την απομάκρυνση, μπαζών, βαρέων αντικειμένων και εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από χώρους ευθύνης του δήμου.

• Εποπτεία συμβασιούχων του δήμου για την πυροπροστασία και τις αποψιλώσεις των πρανών και τη συντήρηση των δημοτικών οδών.

• Έλεγχος της καλής και ασφαλούς κατάστασης όλων των δημοτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παιδικών χαρών.

• Εποπτεία και έλεγχος της καλής λειτουργίας της ΕΕΛ του δήμου (βιολογικός).

• Εποπτεία και έλεγχος της κατάστασης του δημοτικού φωτισμού.

• Εποπτεία και έλεγχος της ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών και λαμπτήρων.

• Έλεγχος και εποπτεία για την καλή και λειτουργική κατάσταση όλων των μηχανημάτων και των αυτοκινούμενων μέσων του δήμου και φροντίδα για την αποκατάσταση των βλαβών.

• Αναπλήρωση Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου και των δύο άλλων αντιδημάρχων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες οι Αντιδήμαρχοι κα Ευαγγελίστρα Λαουντού και η κα Ισιδώρα Κλάψη εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου, διοικητικών εγγράφων, και βεβαιώσεων παρά μόνον όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ευαγγελίστρα Λαουντού, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Ισιδώρα Κλάψη και όταν απουσιάζουν και οι δύο παραπάνω τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημοσθένη Πατέλλη».