Μέσα σε ένα έτος η ΔΕΗ θα δώσει ρεύμα σε όλες τις Κοινότητες της Ρόδου

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΥΣΙΝΟΝ ΣΑΛΟΝ  ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ 

Ο τ. Γραμματεύς του Φάσιο Κιοράντο δεν επετράπη να εξέλθη εις Ρόδον
Είχε αφιχθή με ατμόπλοιον αλλά του εγένετο σύστασις αρμοδίως

Ο άλλοτε Γενικός Γραμματεύς του Φάσιο εις Ρόδον Ιταλός κ. Κιοράντο, αφιχθείς εις Ρόδον δεν ηδυνήθη να εξέλθη εις την πόλιν, κατόπιν απαγορεύσεως υπό των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών.
Ο κ. Κιοράντο ο οποίος επί Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου υπήρξεν εις Ρόδον σημαίνον πρόσωπον και είχε διαδραματίσει αξιόλογον ρόλον, δημιουργήσας ούτω εχθρούς και φίλους ενταύθα, αφίκετο διά του ιταλικού τουριστικού ατμοπλοίου “Ενότρια”.

Ολίγον όμως προ της εξόδου του εις την πόλιν αρμόδια αστυνομικά όργανα τον ειδοποίησαν ότι “καλύτερον θα ήτο να μη αποβιβασθή εις την Ρόδον αλλά να συνεχίση το ταξείδιόν του”. Ούτω ο Κιοράντο ο οποίος λέγεται ότι έχει αναμνήσεις και ιδιαιτέραν αγάπην προς την νήσον, δεν απεβιβάσθη.

Σημειωτέον ότι πέρυσι ο άλλοτε Γραμματεύς του Ιταλικού Φάσιο Ρόδου είχεν έλθει ενταύθα, η παρουσία του δε προεκάλεσε σάλον εις την πόλιν, οι αντίκτυποι του οποίου έφθασαν μέχρι και του αθηναϊκού τύπου.

ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ 4 ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΟΛΗ ΘΑ ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ

Ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος της δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, εντός ενός έτους θα ενισχυθή το εργοστάσιον παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Ρόδου διά 4 μηχανών Μαν 1000 ίππων εκάστη, αι οποίαι παρηγγέλθησαν ήδη, οπότε αι υπάρχουσαι τώρα μηχαναί θα αποσυρθούν. Ο ίδιος προσέθεσεν ότι η ΔΕΗ εντός ενός έτους θα δώσει ηλεκτρικόν ρεύμα εις όλας ανεξαιρέτως τας κοινότητας της Ρόδου. Εν τω μεταξύ όμως, αι διακοπαί παροχής ρεύματος εις διαφόρους συνοικίας της πόλεως συνεχίζονται και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της ταχείας ενισχύσεως του ηλεκτροστασίου.

565.000 Δρχ. διέθεσεν ο ΟΔΑΠΔΔ διά 16 νέας λαϊκάς κατοικίας
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου απεφασίσθη η διάθεσις 250.000 δραχμών διά την ανέγερσιν μιας τετρακατοικίας παρά την “Σάιφε” και 315.000 δραχμών διά την επέκτασιν και διαρρύθμισν 12 νέων κατοικιών εις τας πρώην αποθήκας των Υπουργείων Γεωργίας και Ανοικοδομήσεως.

ΖΩΗΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΞΕΝΩΝ
Κατέπλευσαν χθες εις Ρόδον τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον”, “Σεμίραμις” και “Φίλιππος”, με υπερτριακοσίους ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.
Εξ άλλου, διά των ατμοπλοίων της γραμμής φθάνουν καθημερινώς ξένοι τουρίσται, οι οποίοι παραμένουν εις Ρόδον, ως αναφέρεται δε οι αφίξεις θα συνεχισθούν καθ’ όλον τον Σεπτέμβριον.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΩ
Χθες ανεχώρησε διά του ατμοπλοίου της γραμμής ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου εις Κω, προκειμένου να επιθεωρήση διάφορα εκτελούμενα εκεί έργα και να δώση οδηγίας διά την ταχείαν αποπεράτωσίν των. Κατάσχετικάς πληροφορίας ο κ. Νομάρχης ο οποίος πιθανόν να επισκεφθή και την Κάλυμνον θα επανέλθη εις Ρόδον αύριον.