Οι καμήλες του Ροδινιού θα αποκτήσουν και... ονόματα

ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗΣ ΕΜΑΤΑΙΩΘΗΣΑΝ  ΟΙ ΑΠΟΠΛΟΙ ΠΟΛΛΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Η ΜΠΕΓΚΟΥΜ “ΖΑΛΙΖΕΤΑΙ”

Από της πρωίας χθες επικρατεί εις  την θαλασσίαν περιοχήν της Ρόδου σφοδρά θαλασσοταραχή, συνοδευομένη υπό ισχυρού ανέμου. Εσημειώθη επίσης ελαφρά πτώσις της θερμοκρασίας. Συνεπεία της κακοκαιρίας, πολλά μικρά σκάφη τα οποία επρόκειτο να αποπλεύσουν, εματαίωσαν διά 2αν ημέραν την αναχώρησίν των. Εξ άλλου, εματαιώθη λόγω του καιρού και πάλιν ο απόπλους της θαλαμηγού “Μπλέ Ορίζων” της οποίας ως γνωστόν επιβαίνει η Μπεγκούμ, χήρα του Αγά Χάν, διότι αυτή “ζαλίζεται”.

ΠΑΡΗΓΓΕΛΘΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δι’ επείγοντος τηλεγραφήματός του ο Υπουργός της Παιδείας κ. Βογιατζής προς την Γενικήν Επιθεώρησιν Δωδεκανήσου, παραγγέλει όπως η κατανομή του διδακτικού προσωπικού μεταξύ των σχολείων της περιφερείας γίνη αναλόγως των αναγκών εκάστου σχολείου, διά την ομαλήν λειτουργίαν όλων των διδακτηρίων.

ΑΙ ΚΑΜΗΛΟΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ
Ως ανεφέρθη χθες υπό επόπτου του Δήμου, η συντήρησις και διατροφή των 2 καμήλων του Ροδινιού είναι προβληματική, διότι αύται προτιμούν ωρισμένον είδος τροφής. Ήδη ο Δήμος παρήγγειλεν 100 κιλά ροβιού αλεσμένου διά την διατροφήν των καμήλων. Εν τω μεταξύ, εντός των ημερών αι 2 κάμηλοι θα λάβουν τα... ονόματά των.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ
Μεταδίδεται εκ Καλύμνου ότι επέστρεψεν εκεί εξ Αθηνών ο Δήμαρχος αυτής κ. Καλογιάννης. Ο κ. Καλογιάννης κατά την εις Αθήνας παραμονήν του εγένετο δεκτός εις συνεργασίαν υπό του Υπουργού Συντονισμού κ. Πρωτοπαπαδάκη καθ’ ην εξητάσθησαν διάφορα ζητήματα της Καλύμνου. Επ’ ευκαιρία ο κ. Καλογιάννης διαβίβασε διά του κ. Υπουργού τας ευχαριστίας του Καλυμνιακού λαού προς την Κυβέρνησιν, διά το στοργικόν της ενδιαφέρον υπέρ της νήσου το οποίον εκδηλούντο διά της εκτελέσεως δεκάδων έργων εις την νήσον.

Η ΑΕΚ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗΝ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Την προσεχή Πέμπτην αφικνείται εις Ρόδον η ομάς της ΑΕΚ Αθηνών, προκειμένου να δώση αγώνα προς την Μικτήν Ρόδου επ’ ευκαιρία των εγκαινίων των νέων έργων του Εθνικού Σταδίου. Ο αγών αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, ως εγνώσθη δε η ΔΕΗ συγκατένευσε όπως γίνη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διά ν’ ανάψουν οι προβολείς, δεδομένου ότι η συνάντησις θα είναι νυκτερινή.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Υπό του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν απεφασίσθη και ενεκρίθη η μετάβασις του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη εις Αθήνας, διά την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου. Κατά σχετικάς πληροφορίας η αναχώρησις του κ. Δημάρχου θα πραγματοποιηθή τουλάχιστον μετά δεκαήμερον.