Ο υφυπουργός Πρόνοιας διέταξε έλεγχο στο νοσοκομείο της Ρόδου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΤΑΞΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ

Ως πληροφορούμεθα, κατόπιν εγγράφου του Πολιτικού Γραφείου, ο Υφυπουργός Προνοίας κ. Ψαρρέας διέταξε την Διεύθυνσιν Επιθεωρητών όπως αποστείλη Επιθεωρητήν εις Ρόδον, διά να ενεργήση έλεγχον εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ρόδου. Η αποστολή επιθεωρητού προεκλήθη υπό του Σωματείου Προσωπικού του Νοσοκομείου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΗ 6 ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπό του Δήμου Ρόδου θα προσληφθούν 6 γραφείς, διά την κάλυψιν των αναγκών του Δημαρχείου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, δι’ αναφοράς του Δήμου Ρόδου, διαβιβαζομένης μέσω της Νομαρχίας προς το Υπουργείον των Εσωτερικών, εζητήθη έγκρισις, διά την διεξαγωγήν διαγωνισμού, προς πρόσληψιν των 6 γραφέων.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ

Υπό της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, απεφασίσθη κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν όπως την 8ην Οκτωβρίου διεξαχθή διαγωνισμός διά την κατασκευήν της προκυμαίας Μανδρακίου Ρόδου προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.500.000 δραχμών. Εξάλλου, η Λιμενική Επιτροπή απεφάσισε την διάθεσιν 150.000 δρχ. διά την εκτέλεσιν έργων εις τα νεώρεια Λαφασιού Καλύμνου, δια τα οποία, ως γνωστόν έχει διαθέσει 50.000 δραχμάς και ο Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΝ ΔΩΔ/ΣΟΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΔΗΜΩΝ
Κατά πληροφορία εξ Αθηνών, την 18ην τρέχοντος θα πραγματοποιηθή εις Αθήνας η Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, προς εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτησιν επί διαφόρων θεμάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εις την Συνέλευσιν, ως γνωστόν, η Δωδεκάνησος θα αντιπροσωπευθή υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη.

ΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΡΟΔΟΥ
Η παραγωγή ικανοποιητική
Ως ανεκοινώθη, η συγκομιδή ελαιών εις Ρόδον θα αρχίση κατά τους υπολογισμούς των γεωπόνων γεωργικών εφαρμογών περί τα μέσα Οκτωβρίου. Η συγκομιδή θα προβλέπεται ότι θα είναι εφέτος εξαιρετικώς ικανοποιητική χάρις εις τα μέτρα προστασίας των ελαιοδένδρων εκ των ασθενειών.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ως ανεκοινώθη, υπό της Επιτροπής Εκκλησιών αποστέλλονται εις Δωδεκάνησον ποσότητες σιταλεύρου προς διανομήν εις τους ορεινούς πληθυσμούς. Ειδικώτερον αποστέλλονται εις Ρόδον 1.146 σάκκοι, εις Σύμην 194, εις Χάλκην 60, εις Τήλον 157, εις Νίσυρον 148 και εις Καστελλόριζον 92.