Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

Οι δημοσιευόμενες ειδήσεις έχουν μιά ποικιλία περιεχομένου και μία χρονολογική αταξία.

Έτσι οι πρώτες «ειδήσεις» αναφέρονται στο μακρινό 1837 παρελαύνουν σ’ αυτές ο πρώτος πρέσβης της Αυστρίας στην Αθήνα, 1833 – 1849, ο Άντον Πρόκες Φον Όστεν, ο οποίος, σημειωτέον, κατά την αθηναϊκή εφημερίδα «Αθηνά» της 3.6.1857 «Η πνυξ και ο περί αυτήν χώρος, εκ δέκα περίπου στρεμάτων εγένετο ήδη δημοσία κτήσις». Ο ιδιοκτήτης αυτής, Άντον Πρόκες Φον Όστεν, εδωρήσατο αυτήν εις το ελληνικό δημόσιο.

Ο αντιβασιλεύς της Αιγύπτου είναι ο εκ Καβάλας Αλβανός Μωχάμετ Άλυ (1869- 1948).

Ως γνωστόν η Κρήτη, επί μία δεκαετία (1830 – 1840), ήταν υπό την κυριαρχία της Αιγύπτου.

Ο Βασιλεύς της Βαυαρίας είναι ο πατέρας του Όθωνος, Λουδοβίκος Α’ (1825 – 1848), ο οποίος υπήρξε ένθερμος φιλέλλην.

Η «είδηση» της 23.6.1885 έχει ως πλαίσιο την εξέγερση των Ισλαμιστών του Σουδάν κατά των Αιγυπτίων. Η πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, κατελήφθη από τους δερβίσηδες του Μάχντι την 26.1.1885 που εφόνευσαν τον Βρετανό στρατηγό Τζώρτζ Γκόρντον και προέβησαν σε εκτεταμένες σφαγές των Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων ήσαν και πολλοί Έλληνες.

Από την «Ακρόπολη» της κατοχής αλίευσα την «είδηση» της εκτέλεσης του αρχηγού της ΠΕΑΝ, Κων/νου Περρίκου, η οργάνωση του οποίου την 20η Σεπτεμβρίου του 1942, ανετίναξε το Αρχηγείο της εθνικοσοσιαλιστικής και φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, της οποίας ηγείτο ο εξ Αγρινίου Γιατρός, Σπύρος Στεροδήμας.

Η άλλη «είδηση» της ίδιας εποχής, αναφέρεται στον θάνατο, συνεπεία εγχειρήσεως στον «Ευαγγελισμό», του μέλλους της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Δημ. Γληνού. Κατά τον Β΄ Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. Γιάννη Ιωαννίδη, ο Γληνός υπήρξε ο εμπνευστής των σφαγών του Δεκεμβρίου του 1944.

«ΤΟ ΒΗΜΑ» του 1945 αναφέρεται στην εξόντωση, κατά τη διάρκεια της κατοχής, της αντιστασιακής οργάνωσης «Υπηρεσία 5-165» κατόπιν προδοσίας. (Βλέπε και το βιβλίο του Αντώνη Βενέτη ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, εκδ. ΑΡΜΟΣ).

Οι «ειδήσεις» του εβδομαδιαίου περιοδικού «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» του Δ.Ο.Λ. αναφέρονται στον πρώτο Έλληνα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου και στην επίσκεψη διάσημων σκηνοθετών και ηθοποιών στην Αθήνα του 1958 και σε ταινίες που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες της πρωτεύουσας.

Τέλος, η τελευταία δημοσιευόμενη «είδηση» του 1848 έχει αλιευθή από αθηναϊκή εφημερίδα της εποχής. Κατ’ αυτήν ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης απονέμει χάριν σε δύο δολοφόνους, τους οποίους, ως δικηγόρος, είχε υπερασπισθή στα δικαστήρια ο ίδιος!

Στην πρόσφατη εποχή μας η απονομή χάριτος έχει λάβει την μορφή νόμων. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση επικαλούμενη λόγους «αποσυμφόρησης των φυλακών», αποφυλακίζει όχι μόνον περιστασιακούς εγκληματίες αλλά σωρηδόν καθ’ έξιν τοιούτους, ακόμα και καταδικασθένετες για την διάπραξη εγκλημάτων ιδιαζόντως απεχθών…

Οι ειδήσεις
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 30.6.1837 – Την παρελθούσαν Παρασκευήν η οικία του κυρίου Πρόκης πρέσβεως της Αυστρίας ενεπλήσθη από θλίψιν και αθυμίαν. Ο κ Τελσχέρος ζωγράφος εκ ων διακεκριμένων, λουόμενος εις τον κατά την Μουνιχίαν μικρόν λιμένα, ολισθήσας έπεσεν εις το βάθος της θαλάσσης όθεν εξήχθη νεκρός […] ήτο μόλις 25 ή 26 ετών.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 30.6.1837 –Κρήτη ο πρίγκιψ Ποτκλέρ Μουσκώ αναγγέλει ως θετικήν την εις Κρήτην έλευσιν της Α.Υ. του αντιβασιλέως της Αιγύπτου. Η Α.Ε. ο σερασκέρης διέδωσε την αυτήν είδησιν ως δεδομένη εις Αλεξάνδρεια.

- Κατ’ αυτάς η πόλι μας, εστάθη θέατρον θλιβερών συμβάντων τινές στρατιώται Αλβανοί ελθόντες εις ρήξιν εφόνευσαν δύο εξ’ αυτών, οι φονείς συλληφθέντες κατεδικάσθησαν εις θάνατον και εξετελέσθη η ποινή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, οι φονείς και οι φονευθέντες ήσαν όλοι Οθωμανοί. […]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 15.5.1837 – Η Α.Μ. ο βασιλεύς της Βαυαρίας έπεμψεν 20.000 δραχμ. εις την Α.Ε. τον πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου τας οποίας προσδιορίζει διά την απελευθέρωσιν Ελλήνων αιχμαλώτων εις Αίγυπτον.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 3.7.1837 – Η πανώλης δεν κάμνει ενταύφθα μεγάλας προόδους, εις την Σμύρνην όμως, την Ρόδον και την Προύσσαν εξακολουθεί να κάμνη θραύσιν μεγίστην.

Ο Λονδίνειος «χρόνος» γράφει τα εξής: Κατ’ αυτάς πολύ λόγος γίνεται πάλιν περί τίνος πελωρίας αιωνοβίου δρυός κειμένης εν Κω εις τα πέριξ του αρχαίου ναού του Ασκληπιού, αι δε πληροφορίαι παρέχονται περί αυτής πανταχόθεν […] Η εν τη νήσω Κω περίφημος δρυς είναι το αρχαιότερον δένδρον του κόσμου. […] Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι η δρυς περί ης γράφει το αγγλικόν φύλλον είναι η γνωστή υπό το όνομα του Ιπποκράτους.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23.6.1885 – Μετά εννεαετή εξ Αθηνών απουσίαν επανήλθεν εκ Σουδάν, όπου εμπορεύετο ο κ. Γ.Α. Μπάρκαλης, υιός του συμπολίτου ημών Δ. Μπάρκαλη, ον εθρήνησαν επί τινά καιρόν ως απολεσθέντα. Ο νέος ούτος, λέγει η «Παλιγγενεσία», διορισθείς υπό του Γόρδωνος Πασά εν τινι θέσει μακράν του Χαρτούμ, κατέφυγεν μετά τινών άλλων Ελλήνων μετά θάνατον του στρατηγού (Γόρδωνες) εις Κελ – Αμπάτ πόλιν, ήτις επολιορκήθη επίσης υπό των οπαδών του Προφήτου.

Ευτυχώς ιππικόν αβυσσινιακού στρατού σπεύσαν κατά διαταγήν του βασιλέως, Ιωάννου ηλευθέρωσε τους κατοίκους της πόλεως ταύτης και παρέλαβε μεθ’ εαυτού τους Ευρωπαίους φυγάδας, εν οις και ο Γεώργιος Μπάρκαλης, όστις μετά τρίμηνον πορείαν και ανεκδιηγήτους ταλαιπωρίας εσώθη εις Μασάουαν.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24.6.1885 – Εν καβάλα η θυγατήρ Μουσταφά τίνος Εφέντη Φιλχά μόλις δεκαπενταετής ήσυχος εκοιμάτο αίφνης απεσπάσθη υπό του ανέμου η λυχνία, ήτις εκρέματο από της στέγης, έπεσεν επί της ατυχούς νεάνιδος, και εν ακαρεί αύτη περιεστοιχίσθη υπό φλογών. Μετά αγωνίων η δυστυχής κόρη απέθανεν, ενώ την επαύριον έμελλε να τελέση τους γάμους της!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 29.9.1895 – Προχθές εν Πειραιεί ετελέσθησαν οι γάμοι του εκ Πατρών μεγαλέμπορου κ. Χαρ. Τριάντη μετά της δεσποινίδος Μαρίας Βρυχοπούλου. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 9.2.1943 – Δι’ αποφάσεως υπό ημερομηνίαν 31.12.1942 ο Κων/νος Περίκος, γεννηθείς εν Χίω την 23.4.1905 κατεδικάσθη… εις θάνατον. Η απόφασις εξετελέσθη την 4.2.1943.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 29.12.1943 – Υποκύψας εις το μοιραίον κατόπιν εγχειρήσεως… εκηδεύθη προχθές εκ του ναού του Α΄ Νεκροταφείο ο Δημ. Γληνός. Εκ των πρωτεργατών της εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως ο εκλιπών διετέλεσε γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας. […]

ΤΟ ΒΗΜΑ, 17.10.1945 – Χθες εξεδόθη απόφασις διά της οποίας κατεδικάσθη εις θάνατον έρημην η Φλωράνς Καφταράκη, η οποία είχε καταδόσει εις τους Γερμανούς άγγλον αξιωματικόν και την ομάδα σαμποτέρ Σπυράτου, Παληατσέα, Μενεγάτην, απάντων εκτελεσθάντων. Επίσης κατεδικάσθησαν χθες την νύκτα εις 20 ετών δεσμά οι εκτελεσθέντες τον Ταγματάρχην Χωροφυλακής Θ. Μπουλούκον κατά το κίνημα.

TΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 26.7.1958 - «… Αλλά από πότε άρχισε η ζωή του αυτοκινήτου στην Ελλάδα; … ήταν το 1901… ήταν ένα αυτοκίνητο τύπου «βικτωρία» Γαλλικής μάλλον προελεύσεως και εισαγωγεύς, ζηλευτός για την εποχή του και κάτοχος του ο εκ Κρήτης νεαρός εκείνα τα χρόνια έμπορος, Αριστείδης Μαρτιμιανάκης. […]

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 2.8.1958 – δύο διασημότητες έφυγαν – δύο διασημότητες ήρθαν! Και οι τέσσερις από την περιοχή της 7ης τέχνης. Οι δύο που έφυγαν… αφού έμειναν στην Ελλάδα περί τους δύο μήνες είναι ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ώλντριτς και ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μήτσαμ. Ταυτόχρονα σχεδόν με την αναχώρηση των δύο αυτών διασημοτήτων από την Αθήνα, κατέφθασαν άλλες δύο διασημότητες. Ο γόης του Χόλλυγουντ Τζων Ντέρκ και η γόησσα της Τσινετσιτά Υβόν Σανσόν […]

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ, 11.12.1848 – Σκανδαλώδεις χάριτες απενεμήθησαν εσχάτως, κατά πρότασιν του υπουργού Δικαιοσύνης εις δύο καταδικασθέντες κακούργους τον μεν εκ Μενηδίου φονεύσαντα μοναχόν τινα εν πλήρη μεσημβρίαν εντός του χωρίου και καταδικασθέντα πέρισυν από το κακουργιοδικείον, τον δεν εκ Σαλαμίνος φονέα μιάς αθώας γυναικός αμφότεροι οι λαβάνοντες χάριν ήσαν πελάται του κ. Γ.Α. Ράλλη, υπερασπισθέντες παρ’ αυτού ενώπιον των κακουργιοδικών ο λαός ησθάνθη μεγάλην αγανάκτησιν ιδών εν τω μέσω του προς ύβριν της δικαιοσύνης μετά την φυλάκισιν ολίγων μηνών τους φονείς αθώων συμπολιτών του.

Ας μην παραπονούμεθα λοιπόν διότι τα κακουργήματα καθ’ ημερόν πολλαπλασιάζονται εις κοινωνίαν μας, και εντός αυτής της καθέδρας υπ’ όψιν της Κυβερνήσεως. Όλος ο κόσμος απορεί πως είναι δυνατόν να μένη εισέτι υπουργός της Δικαιοσύνης ο κ. Γ.Α. Ράλλης, […]