Ψήφισμα της Ενώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου για τον θάνατο του Εμμανουήλ Μανωλά

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εν Ρόδω και εν τω Γραφείω του Βενετοκλείου Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου σήμερον 16ην Σεπτεμβρίου 1959 ώραν 11ην π.μ. το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίαν, υπό την προεδρείαν του Προέδρου αυτού κ. Χριστοδούλου Παπαχριστοδούλου, άμα τω θλιβερώ ακούσματι του θανάτου του εκ των μελών αυτού αοιδίμου Εμμανουήλ Μανωλά, γυμναστού, μεγάλας υπηρεσίας προσενεγκόντος εις την Εκπαίδευσιν Δωδεκανήσου και τον κλάδον γενικώς από των παλιών χρόνων της δουλείας μέχρι σήμερον.

Ψηφίζει:
α) να παρακολουθήση εν σώματι την κηδείαν μετά των λοιπών μελών της Ενώσεως β) να καταθέση στέφανον επί της σορού του μεταστάντος γ) να επιδώση το παρόν ψήφισμα εις την χήραν του εκλιπόντος συναδέλφου δ) να δημοσιευθή το παρόν διά του εγχωρίου Τύπου.
 

Ο πρόεδρος
Χρ. Παπαχριστοδούλου

Ο Γραμματεύς
Σ. Μάτσης

Τα μέλη
Στ. Λαχανιάτης
Κ. Ζαχαρίου
Ι. Στεφανίδης
Εμμ. Παπαμανώλης

 

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 17

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης συνειργάσθη σήμερον μετά του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιμπράντη, διά το θέμα της μεταφοράς σύκων εκ Δωδεκανήσου εις την λοιπήν Ελλάδα προς οινοπνευματοποίησιν.  


ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΦΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ
Ως πληροφορούμεθα εντός των ημερών θα αρχίση η σύνταξις μελέτης, διά την αξιοποίησιν της τάφρου του Κάστρου Ρόδου, καθ’ όλον το μήκος αυτής. Το έργον θα εκτελεσθή εντός του 1959. Μεταξύ άλλων, θα γίνουν εντός της τάφρου ανθόκηποι, κήποι οπωροφόρων, δρομίσκοι αναψυκτηρίου, κήποι παιδικής χαράς, μικρά πισίνα, χώρος δια πατινάζ και δρόμοι κατάλληλοι δια περιπάτους με μόνιππα.


ΤΟ “ΚΟΥΡΙΕΡ” ΑΠΟΠΛΕΕΙ ΕΙΣ ΣΥΡΟΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ 15ΗΜΕΡΟΝ
Μεθαύριον Κυριακήν αποπλέει εκ Ρόδου δια Σύρον ο πλωτός Αμερικανικός Ραδιοσταθμός της Φωνής της Αμερικής “Κούριερ” προκειμένου να δεξαμενισθή εις τας εκεί εγκαταστάσεις.  Το “Κούριερ” θα επαναπλεύση εις Ρόδον μετά 15νθήμερον.  Χθες την πρωίαν, πετρελαιοφόρου του Αμερικανικού ναυτικού, εφοδίασε το “Κούριερ” διά καυσίμων.


Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ.ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 17 Κατά την συζήτησιν εις την Επιτροπήν Εξουσιοδοτήσεως του θέματος κυρώσεως των Ελληνογιουγκοσλαβικών συμφωνιών, ωμίλησεν ως εισηγητής της πλειοψηφίας ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης. Ο κ. Κωτιάδης εισηγήθη εν σχέσει προς το Νομοσχέδιον περί μεθοριακών επικοινωνιών.


ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΤΕΡΟΙ 6 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πληροφορούμεθα ότι εις τον συμπληρωματικόν πίνακα διοριζομένων διδασκάλων συμπεριελήφθησαν και 6 ακόμη Δωδεκανήσιοι, διορισθέντες εκτός Δωδεκανήσου. Ούτοι είναι οι Εμμανουήλ Σαρικάς, Μιχαήλ Οικονόμου, Νικόλαος Μάτσης, Νικόλαος Φράγκος, Ονούφριος Καραγιάννης και Αναστάσιος Πακίδης.