Η φιλοξενία στη Ρόδο είναι ευχαρίστηση γράφει ιταλική εφημερίδα

ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΜΙΑ  ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Mεταδίδεται εκ Ρώμης ότι εις την εφημερίδα “Πίκολο Σέρα” εδημοσιεύθη άρθρον διά την Ρόδον του κ. Ντομένικο Μαντσέλλα. Ο συγγραφεύς τονίζει ότι η Ρόδος είναι η νήσος όπου η φιλοξενία αποτελεί καθήκον και ευχαρίστησιν.

Οι Ρόδιοι, καθώς και οι άλλοι Δωδεκανήσιοι -συνεχίζει- από τον πτωχότερον μέχρι τον πλουσιώτερον θα σας καταλάβουν έστω και εάν δεν ομιλούν την γλώσσαν σας. Τούτο, βεβαίως, καθώς και η προθυμία των να σας εξυπηρετήσουν και η εγκαρδιότης των, κάθε άλλο παρά εις το να γίνουν οχληρά καταλήγουν. Απεναντίας ο ξένος εις την Ρόδον αισθάνεται τόσον άνετα, όσον δεν ευρίσκετο εις ιδικόν του περιβάλλον.

Η ΜΠΕΓΚΟΥΜ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). Κατέπλευσε ενταύθα η θαλαμηγός “Μπλε Ορίζων” της οποίας επέβαινε η Μπεγκούμ. Η υψηλή επισκέπτρια εξεδήλωσαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την Ιεράν Μονήν και το Σπήλαιον Της Αποκαλύψεως και εξέφρασε θαυμασμόν διά την ορθόδοξον παράδοσιν.

ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΗΣ κ. ΔΡΑΚΙΔΗ
Ενώπιον πυκνού ακροατηρίου εδόθη προχθές με μεγάλην επιτυχίαν το ρεσιτάλ της Ροδίας δεξιοτέχνιδος του βιολιού Ειρήνης Δρακίδη, παρουσία του δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη και άλλων επισήμων. Το ρεσιτάλ ικανοποίησεν απολύτως όσους το παρηκολούθησαν, οι οποίοι κατεχειροκρότησαν την καλλιτέχνιδα.

120 ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ   ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Εκατόν είκοσι πρόσκοποι της Ρόδου μετέβησαν κατά το θέρος εις κατασκήνωσιν, συμφώνως προς πληροφορίας εκ της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων. Οι πρόσκοποι παρέμειναν εις το Προσκοπικό χωριό Καλαμώνος, επί 12 ημέρας έκαστος και μετέσχον των προγραμμάτων εκπαιδεύσεως και των εκπαιδευτικών εκδρομών που επραγματοποιήθησαν.

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΟΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΟΥ 1960;
Την 8.30 εσπερινήν της προσεχούς Δευτέρας, θα λάβη χώραν εις την Λέσχην του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου σύσκεψις αρμοδίων αθλητικών και άλλων παραγόντων, προς εξέτασιν των δυνατοτήτων διεξαγωγής εις Ρόδον κατά το 1960 των Πανευρωπαϊκών αγώνων ιστιοπλοΐας. Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι αγώνες απεφασίσθη να γίνουν κατά το 1960 εις την Ελλάδα, θεωρείται δε ως κατάλληλος διά την διεξαγωγήν των η θαλασσία περιοχή της Ρόδου. Εις την σύσκεψιν, ως εγνώσθη, εκλήθη να παραστή και ο κ. Νομάρχης Δωδεκανήσου.