Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες  της αντιδημάρχου Τσαμπίκας Κιαχαγιά - Μαγιόγλου

Καθορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, οι αρμοδιότητες της αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη κ. Τσαμπίκας Κιαχαγιά-Μαγιόγλου.

Στην απόφαση του δημάρχου, αναφέρονται τα εξής:
“Ορίζουμε με τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα ως αντιδήμαρχο επιχειρησιακής λειτουργίας  & καθημερινότητας του πολίτη με αντιμισθία, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας της τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

A.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (άρθρο 20 άρθρου ΟΕΥ) πλην των κατά τόπον ρητών εκχωρημένων αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους από τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.

Α.2. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ενεργειακών Επενδύσεων για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων. Συντονίζει την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας δυναμικού και εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες ενότητες.

Α.3. Παρακολουθεί τη διαχείριση του εξοπλισμού και του στόλου που παραχωρούνται αποκλειστικά για χρήση στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επικοινωνία της Δ/νσης Καθαριότητας & ανακύκλωσης με τη Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και σχημάτων.

Β. Η ανωτέρω αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση της αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά της θα την αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς”.