Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Κ. Ταρασλιά

Καθορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων κ. Κώστα Ταρασλιά.

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Ταρασλιά ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ με αντιμισθία, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:
Α. 1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγρψφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (άρθρο 16 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης για το σκοπό αυτό και προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών δράσεων του Δήμου Ρόδου με τους καθ’ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Α.3. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 30 περ. 18.2 του ΟΕΥ) για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προαγωγή και την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

Α.4. την εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων για την προώθηση και ανάπτυξη των Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου Ρόδου καθώς και την εφαρμογή όλων των δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ως φορέα, για τη δημόσια και διεθνή του προβολή.

Α.5. τα καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση της επικοινωνίας του φορέα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την προώθηση του έργου της δημοτικής αρχής.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης».