Δίκη σε βάρος δύο νεαρών Καλύμνιων για απόπειρα βιασμού κατά παιδίσκης θα γίνει στη Ρόδο

Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντινου συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου κ. Πετρίδη επεσκέφθη τας τοποθεσίας όπου θα εκτελεσθούν διάφορα τουριστικά έργα εντός της πόλεως και κυρίως την Τάφρον του Κάστρου, η οποία πρόκειται να αξιοποιηθή. Ο κ. Νομάρχης εξεδήλωσε ζωηρόν ενδιαφέρον διά τα σχέδια αξιοποιήσεως της Τάφρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ “ΔΙΑΓΟΡΑ” ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟ
Ο Πρόεδρος του Γ.Σ. Διαγόρα κ. Εμμ. Παπαϊωάννου εις δηλώσεις του επί της στάσεως της Ενώσεως Δωδεκανήσου κατά της Εθνικής κατηγορίας, ανέφερε τα εξής: Εζημιώθημεν εκ της στάσεως της ΕΠΣΔ διότι αύτω δεν θα έχομεν την δυνατότητα όπως το ποδόσφαιρόν μας έρχεται εις επαφήν με της λοιπής Ελλάδος και τα διεγείρη το ενδιαφέρον της αθλητικώς ιδέας. Ο Πρόεδρος της Εφορείας Σταδίου κ. Ν. Φώκιαλης εις σχετικάς ερωτήσεως μαλά απέφυγεν να απαντήση.

ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΔΥΟ ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας)
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας την 10ην μηνός Οκτωβρίου θα εκδικασθή εις το Κακουργοδικείον Ρόδου η υπόθεσις των δύο Καλυμνίων νεαρών, οι οποίοι κατηγορούνται επί αποπείρα κατά 11έτιδος παιδίσκης, η οποία ως αναφέρει η κατηγορία είχεν λάβει χώραν την 28ην παρελθόντος Ιουλίου εις την εξοχικήν περιφέρειαν Πάνορμος.  

ΘΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΟΥΝ ΑΙ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΑΙ ΚΑΙ Θ’ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Ως ανεκοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, συντόμως πρόκειται να κατεδαφισθούν όλα τα κτίσματα των πρώην φυλακών Ρόδου. Εις τον χώρον αυτόν θα ανεγερθή κατά πάσαν πιθανότητα μέγα ξενοδοχείον και θα δημιουργηθούν δενδροστοιχίαι και ανθόκηποι.

ΟΙ “ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΕΣ” ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ ΔΙΟΤΙ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου ελήφθησαν μέτρα απομακρύνσεως εκ των κεντρικών σημείων της πόλεως των υπαιθρίων κατασκευαστών “σουβλακιών”. Το μέτρον ως διευκρινίσθη, ελήφθη διότι το είδος εξηπλώθη πολύ και εδημιουργούντο τουριστικά προβλήματα. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται ότι οι “σουβλατζήδες” ίδρυσαν και σωματείον διά την προάσπισιν των συμφερόντων των. Πάντως, του λοιπού τα υπαίθρια καταστήματα του είδους θα εργάζονται εις απομακρυσμένας περιοχάς.

ΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.)

Υπό του Μητροπολίτου Καρπάθου-Κάσου κ. Αποστόλου εγένοντο με την συμπαράστασιν των Καρπαθιακών αρχών και οργανώσεων νέαι ενέργειαι, διά την τηλεφωνικήν σύνδεσιν της Καρπάθου και Κάσου με την Ρόδον, η οποία σύνδεσις θα ωφελήση κατά πολύ αμφοτέρας τας νήσους. Εν τούτοις μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθή απαντήσεις αν και πρόκειται περί Παγκαρπαθιακού αιτήματος.

ΔΩΡΕΑ 11.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΗ
Υπό του συμπολίτου μας κ. Δημητρίου Σαλβάρη εγένετο δωρεά 11.000 δραχμών εις την Σχολικήν Εφορείαν του Προτύπου Σχολείου της Α’ Περιφερείας, διά την αγοράν κινηματογραφικού μηχανήματος προβολής.
Η Σχολική Εφορεία εξέφρασε προς τον κ. Σαλβάρην την ευγνωμοσύνην όλων των μαθητών διά την ευγενή δωρεάν.