Κάμψη σημείωσε η κίνηση επιβατών ατμοπλοίων προς Δωδεκάνησα

ΕΣΗΜΕΙΩΣΕ ΚΑΜΨΙΝ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ 

Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Συμφώνως προς συγκεντρωθέντα εις Αθήνας στατιστικά στοιχεία εν σχέσει προς την επιβατικήν κίνησιν των ακτοπλοϊκών πλοίων εσωτερικών γραμμών, κατά τον παρελθόντα μήνα Αύγουστον, η γραμμή της Δωδεκανήσου εσημείωσεν ελαφράν κάμψιν εις αριθμόν επιβατών της αντιστοίχου περιόδου του παρελθόντος έτους. Εν τούτοις το γεγονός, πάντοτε κατά τα αυτά στοιχεία, απεδίδεται εις τον συναγωνισμόν των αεροπλάνων.

ΘΑ ΠΡΟΕΚΤΑΘΗ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ ΚΑΤΑ 50 Μ. Ο ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΣ. Του ανταποκριτού μας. Εγνώσθη ενταύθα ότι η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου απεφάσισε και ανέθεσε την σύνταξιν μελέτης διά την εκτέλεσιν λιμενικού έργου εις Νίσυρον. Βάσει της υπό κατάρτισιν μελέτης θα προεκταθή ο λιμενοβραχίων Μανδρακίου Νισύρου κατά 50 μέτρα, προς εξυπηρέτησιν της λιμενικής κινήσεως.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙ’ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΚΛΕΠΤΩΝ ΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 21 (Του ανταποκριτού μας).

Διά του ατμοπλοίου “Μιαούλης” αφίκετο ενταύθα προερχόμενος εκ Κω ο υπενωματάρχης Ιωάννης Τζανιδάκης, ειδικός διά την λήψιν δακτυλικών αποτυπωμάτων όστις, συνοδευόμενος υπό οργάνων της Ασφαλείας μετέβη εις την αποτεφρωθείσαν οικίαν, του Αλέξη Μπουλαφέντη και αφού έλαβεν αποτυπώματα εξ ενός σιδερένιου κιβωτίου απέστειλε ταύτα εις την γενικήν υπηρεσίαν σημάνσεως εις Αθήνας.

Πάντως μέχρι της στιγμής δεν εγνώσθη αν ελήφθησαν αποτυπώματα των υπόπτων ατόμων. Γεγονός είναι ότι η υπόθεσις παραμένει σκοτεινή. Αι ανακρίσεις συνεχίζονται μέχρι της τελικής απαντήσεως εξ Αθηνών.

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


Ο ΟΔΑΠΔ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ... ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 21. (Του ανταποκριτού μας).

Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντώνιος Καλογιάννης υπό του Ο.Δ.Α.Π.Δ. ετέθη υπό τύπον δωρεάς ποσόν 240 χιλιάδων δρχ. διά την Κάλυμνον, ήτοι 150 χιλιάδες διά συντήρησιν και ανταλλακτικά του Δημοτικού Ηλεκτροστασίου, 30 χιλιάδες διά την ασφαλτόστρωσιν της Πλαζ Καντούνι περιφερείας Πανόρμου και 40 χιλιάδες διά την οδόν περιφερείας Άργους. 

Εν τω μεταξύ ο κ. Δήμαρχος δια τηλεφωνήματός του, προς τον εις Αθήνας ευρισκόμενον Διευθυντήν του Δημοτικού Ηλεκτροστασίου κ. Θεόφιλον Δ. Κυπραίον έδωσεν εντολήν όπως προβή εις την αγοράν διαφόρων ανταλλακτικών των Υλεκτρογεννητριών. Ο κ. Κυπραίος θα επανέλθη εξ Αθηνών την προσεχή Τετάρτην.

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΧΑΡΑΝΙ
ΣΥΜΗ. (Του ανταποκριτού μας). Με ικανοποίησιν οι κάτοικοι της Σύμης επληροφορήθησαν ότι εδημοπρατήθη το έργον διαρρυθμίσεως των νεωρείων εις Χαράνι, διά το οποίον ο Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου διέθεσε 250.000 δραχμάς.

Το έργον τούτο, το οποίον θα εκτελεσθή υπό την εποπτείαν της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, θα επιτρέψη την δημιουργίαν ναυπηγικής κινήσεως μικρών σκαφών εις Σύμην και θα δώση την ευκαιρίαν απασχολήσεως αρκετών εργατών.