Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Στέφανου Δράκου

Καθορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης κ. Στέφανου Δράκου.

Ειδικότερα, αναφέρονται στην απόφαση τα εξής:
«Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Στέφανο Δράκο ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ με αντιμισθία, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

Α.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων (άρθρο 25 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως αυτά οριοθετούνται από τη σχετική νομοθεσία και περιλαμβάνουν μνημειακά σύνολα και αυτοτελή μνημεία (Μεσαιωνική Πόλη, Λίνδος, Νέα Αγορά, κ.α.) καθώς και του Τμήματος Εκτέλεσης έργων για τη συντήρηση και επισκευή των μνημείων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών άρθρου 17 του ΟΕΥ) όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και συγκεκριμένα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών, Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ.  Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης».