Λεξιστορείν: Δωρεάν προσφορά!

Η λέξη δωρεάν χρησιμοποιείται σήμερα είτε ως επίρρημα (π.χ. το προμηθεύτηκα δωρεάν) ή ως επίθετο (η δωρεάν προσφορά).

Αποτελεί  την αιτιατική του ουσιαστικού δωρεά (από το δώρο και το ρήμα δίδωμι) που από την ύστερη αρχαιότητα άρχισε να χρησιμοποιείται επιρρηματικά.