Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Στράτου Καρίκη

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου pαιδείας, προσχολικής αγωγής, οικολογίας, ισότητας και μετανάστευσης κ. Στράτου Καρίκη.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής;
«Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ευστράτιο Καρίκη ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, με αντιμισθία, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

Α. 1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου μάθησης της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 30 περ. 18.1 του ΟΕΥ) για την προώθηση και ρύθμιση των ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, την εύρυθμη λειτουργία των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου και τη συνεργασία με αντίστοιχες δομές δημοτικών νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες που αφορούν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών δομών κα δομών προσχολικής αγωγής εξαιρούνται και την μέριμνά τους έχει ο ρητώς ορισμένος εντεταλμένος σύμβουλος.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε δράσης του Δήμου που αφορά στην ανάπτυξη και προαγωγή οικολογικής συνείδησης στην επικράτεια του καθώς και την συμμετοχή του Δήμου σε επιστημονικές συναντήσεις για το σκοπό αυτό όπως θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία ή με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου

Α.3. την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης κάθε δράσης ή προγραμμάτος που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων και στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων όπως θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία  ή με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου (άρθρο 28 περ. 16.1. Αρμοδιότητες τομέα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του ΟΕΥ)

Α.4. την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση κάθε ενέργειας του Δήμου που σχετίζεται με την μετανάστευση καθώς και τη συνεργασία εκ μέρους του Δήμου με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων για το συντονισμό των ενεργειών τους.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 
Ο Δήμαρχος
 Αντώνης Β. Καμπουράκης »