Ροδίτες θα μεταβούν στην Αφρική για να εργαστούν σε χρυσωρυχεία

ΕΠΝΙΓΗ ΕΙΣ ΚΩ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΣΚΗ ΕΝΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
Κατά πληροφορίας μας εκ Κω την παρελθούσαν Τρίτην και ώραν 8ην πρωινήν εις την θέσιν Ψαλλίδι εντός δεξαμενής η οποία είχε ύδωρ ύψους 0,30 εκατ. ανευρέθη νεκρά η θυγάτηρ του Γεωργίου Βρούβα, Μαρία ετών 2. Εκ της ανακρίσεως προέκυψεν ότι η Μαρία επνίγη. Δέον να σημειωθή ότι ο Γεώργιος Βρούβας είναι πατήρ 7 τέκνων.

Ρόδιοι θα μεταβούν εις την Αφρικήν δια να εργασθούν εις χρυσωρυχεία
Ως πληροφορούμεθα, δύο νεαροί Ρόδιοι απεφάσισαν να παρουσιασθούν εις το κλιμάκιον της ΔΕΜΕ και να εξετασθούν προκειμένου να μεταναστεύσουν δια το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου θα εργασθούν εις τα εκεί χρυσωρυχεία. Ερωτηθέντες σχετικώς απήντησαν ότι προκειμένου να εργασθούν “καλύτερα τουλάχιστον να εργάζωνται πιάνοντας καθημερινώς χρυσόν”.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου χθες απεστάλησαν υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 1146 σάκκοι αλεύρων προς διανομήν εις τους απόρους των ορεινών περιοχών της Επαρχίας Ρόδου και 1077 σάκκοι αλεύρου οι οποίοι θα διανεμηθούν εις απόρους αγροτικών περιοχών της Επαρχίας Ρόδου.

ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΑΓΗΤΟΝ 580 ΑΤΟΜΑ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης από τινων ημερών ήρχισε λειτουργούν εκ νέου το Δημοτικόν συσσίτιον, δια την παροχήν τροφής εις απόρους. Ο κ. Δήμαρχος ετόνισεν ήδη λαμβάνουν συσσίτιον 580 άποροι και καταλήγων υπεγράμμισεν ότι θα δίδεται συσσίτιον μόνον εις τους απόρους α’ κατηγορίας.

ΤΟ ΕΒΕΔ ΘΑ ΑΝΕΓΕΙΡΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔ απεφασίσθη η παραχώρησις εις το Επιμελητήριον  του οικοπέδου επί της οδού Εθελοντών Δωδεκανησίων (έναντι οικίας Γεωργαντέλλη), δια την ανέγερσιν τριωρόφου κτιρίου όπου θα στεγασθή το ΕΒΕΔ. Ο ΟΔΑΠΔ απεδέχθη την επιστροφήν ετέρου οικοπέδου από το ΕΒΕΔ. Εις το Νέον οικόπεδον, εκτάσεως 500 τετραγωνικών μέτρων, θα ανεγερθή επιβλητικόν μέγαρον δια την στέγασιν όλων των υπηρεσιών του ΕΒΕΔ.

ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου αι εγγραφαί των μαθητών εις την Σχολήν Βυζαντινής Μουσικής θα αρχίσουν την 28ην τρέχοντος και θα λήξουν την 6ην Οκτωβρίου τα δε μαθήματα θα αρχίσουν την 6ην Οκτωβρίου εις τας αιθούσας της Αμαραντείου Σχολής και ώραν 6.30 μ.μ.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
Χθες αφίκοντο αεροπορικώς εις Ρόδον δι’ ολιγοήμερη παραμονήν οι υποστράτηγοι κ.κ. Θεοφανόπουλος και Προαντόπουλος. Ούτοι κατέλυσαν εις το Αεροπορικός Απόσπασμα.