Ανακοίνωση του συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Από τον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Νομού Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 670/2018 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

“Με την υπ’ αριθ. 670/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ολοκληρώθηκε η διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α ν. 3959/2011 κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/ Έργων.

Δυνάμει της υπ’ αριθ. απόφασης 670/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ενημερώνει με την παρούσα ότι: α) κατήργησε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου στο σύνολό του, τα άρθρα 6 και 15 του οποίου αναφέρονταν σε καθορισμό ελάχιστων αμοιβών, β) κατήργησε το Συμφωνητικό Σύστασης Κοινοπραξίας, τα άρθρα 4 έως 6 του οποίου συνιστούν απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αμοιβών για τη μελέτη και εκπόνηση σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και γ) ανακάλεσε όλες τις αποφάσεις/ ανακοινώσεις/ τιμοκαταλόγους που αφορούν στον καθορισμό τιμών.

Ο  Σύνδεσμος ανέλαβε την υποχρέωση να μην εμπλακεί από εδώ και στο εξής σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΖΑΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ”