Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη  γενική γραμματέα του δήμου Ρόδου, Κυριακή Νικολαΐδου

Σειρά αρμοδιοτήτων, εκχωρήθηκαν στη γενική γραμματεία του δήμου Ρόδου κ. Κυριακή Νικολαΐδου, με απόφαση του δημάρχου κ. Αντώνη Καμπουράκη.

Ειδικότερα, αναφέρονται στην απόφαση τα εξής: 
“Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1) Εκχωρείται στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαΐδου του Ευστρατίου, η αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής όλων των πράξεων και εγγράφων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων που δεν μεταβιβάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και της αξιολόγησης προσωπικού όπως κάθε φορά ορίζεται από τη νομοθεσία. 

2) Εκχωρείται στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαΐδου του Ευστρατίου, η αρμοδιότητα διαχείρισης του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» και Προγραμμάτων της «Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α.) Ρόδου», συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανηλίκων, και της αρμοδιότητας υπογραφής των απαραίτητων σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου.

 Ο Δήμαρχος
 Αντώνης Β. Καμπουράκης”