Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες  του αντιδημάρχου Γιώργου Τριάντου

Καθορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργου Τριάντου.
Στην απόφοαση αναφέρονται τα εξής:

“Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γεώργιο Ευθύμιο Τριάντο ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ άνευ αντιμισθίας, από την κατά τον νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

Α. 1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και ειδικότερα του τομέα Σχεδιασμού Προγραμμάτων, Συντονισμού και Εποπτείας Κοινωνικών Πολιτικών, του τομέα Εποπτείας και Ελέγχου,  όπως ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, των τομέων Εθελοντισμού, στήριξης ΑΜΕΑ και Προστασίας τρίτης ηλικίας. (πλην του τομέα ισότητας των φύλων).

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στην άσκηση από τον Δήμο των κρατικών αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων για την Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας,  όπως προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία, τη συνεργασία του Δήμου με τα δημοτικά νομικά πρόσωπα για τον σκοπό αυτό και τη συνεργασία με κάθε φορέα ή δημόσια αρχή που μεριμνά για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Β. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Τριάντο ως Αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Γ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ.  Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης “