Το διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου το 1959

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘH ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ “ΣΑΪΦΕ” ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Σήμερον την 10ην π.μ. εις το Εθνικόν Θέατρον Ρόδου θα πραγματοποιηθή η Έκτακτος Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου παρουσία του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου. Εις την Συνέλευσιν εκλήθη να παραστή και ο παρεπιδημών Διοικητής της ΑΤΕ κ. Χριστοδούλου.
Σπουδαιότερον εκ των συζητηθησομένων θεμμάτων είναι το της αξιοποιήσεως εργοστασιακού συγκροτήματος “Σάιφε” θα συζητηθούν δε και τα θέματα αναστολής των χρεών αγροτικής στέγης, σταφυλών, ΡΟΜΑ κ.λπ. Ειδικώς εις το θέμα αξιοποιήσεως της “Σάιφε” αποδίδεται μεγάλη σημασία.

ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι άποροι μαθηταί τέκνα πολυτέκνων, ως και οι άποροι μαθηταί τέκνα οικογενειών απόρων α’ κατηγορίας (βάσει πιστοποιητικού) δύνανται να προσέρχωνται καθημερινώς εις το Δημαρχείον Ρόδου, διά να τους δοθούν τα βιβλία του σχολείου των. Σχετικώς το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου ενέκρινε την διάθεσιν 30.000 δραχμών, διά την αγοράν βιβλίων εις απόρους μαθητάς. Την πληροφορίαν παρέσχεν εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου.

ΕΛΗΞΕΝ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΘΗΣΑΝ 1.312.458 ΚΙΛΑ
Ως ανεκοινώθη εκ της Διευθύνσεως της ΕΓΣΔ έληξεν οριστικώς η συγκέντρωσις σίτου εις Ρόδον και Κω. Η συγκεντρωθείσα ποσότης ανήλθε εις 302.580 κιλά εις Ρόδον και εις 9.870 κιλά εις Κω, ήτοι συνολικώς εις 1.312.458 κιλά. Διευκρινίσθη σχετικώς ότι η συγκέντρωσις έληξε διότι δεν υπάρχουν άλλαι δηλώσεις παραγωγών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
Το νεοεκλεγέν διοικητικόν συμβούλιον του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, απηρτίσθη εκ των εξής:
Πρόεδρος: Kωνστ. Μπόνης, αντιπρόεδρος Ρετζέπ Ζουτεράκης, Γεν. Γραμματεύς: Mιχ. Χατζησταυρίδης, Ταμίας,  Eλ. Κατσικάκης και σύμβουλοι Κων. Διακοσάββας, Αντ. Κουτούζης και Μιχ. Μαγκαφάς.

ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΠΟ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΔΙΑ  ΤΟ “ΓΥΡΙΣΜΑ” ΤΑΙΝΙΑΣ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας οι υπεύθυνοι διά το γύρισμα της νέας Αμερικανικής ταινίας “Δέμα εκπλήξεως” εις Ρόδον, εζήτησαν από τας αρμοδίας αρχάς όπως ολόκληρος η περιοχή “Φαληράκι” αποκλεισθή επί τρίμηνων προκειμένου να εγκατασταθή το στούντιο.  Εις την εν λόγω περιοχήν προβλέπεται να ανεγερθή από ξύλα και χαρτόνι, ολόκληρος Ρωμαϊκή πόλις. Ήδη οι τεχνικοί της Αμερικανικής εταιρείας “Κολούμπια” κατασκεύασαν τα πρώτα ομοιώματα εκ γύψου αγαλμάτων τα οποία ευρίσκονται εις το Μουσείον Ρόδον. Τα εν λόγω αγάλματα θα εγκατασταθούν εις Παλάτι Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής το οποίον θα κατασκευασθή εις Καλλιθέαν.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΡΟΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου διά την εκτέλεσιν δι’ αυτεπιστασίας του έργου επεκτάσεως και διαμορφώσεως του “Ροδινιού” δια 400.000 δρχ. του Νομαρχ. Ταμείου και 100.000 δρχ. του ΟΔΑΠΔ ως και διά την διαμόρφωσιν της Τάφρου, ομοίως διά 500.000 δρχ.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
ΛΕΡΟΣ 26’. Σήμερον την πρωίαν εις την πρωτεύουσαν της Λέρου εορτάσθη μετά πάσης επισημότητας η επέτειος της καταβυθίσεως του ενδόξου ελληνικού αντιτορπιλλικού “Βασίλισσα Όλγα”, κατά την διάρκειαν των απελευθερωτικών επιχειρήσεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από του απογεύματος της χθες κατέπλευσεν εις τον όρμον Λακκί της Λέρου το πολεμικόν “Άκτιον” με αντιπροσωπεία αξιωματικών του Βασιλικού Ναυτικού ως και την μουσικήν του Αρχηγείου Κρητικού και Ιονίου Πελάγους. Την πρωίαν εψάλη τρισάγιον εις μνήμην του κυβερνήτου του αντιτορπιλλικού “Βασίλισσα Όλγα” Γ. Μπλέσσα και των αξιωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών του σκάφους οι οποίοι εφονεύθησαν εις τα ύδατα του λιμένος, προμαχούντες υπέρ της απελευθερώσεως της υποδούλου τότε πατρίδος.