Σύστημα εξοικονόμησης και βελτίωσης της ποιότητας νερού στην Κάρπαθο

Ο Δήμος Καρπάθου προκήρυξε Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2019 και ώρα 15.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ενιαίου Συστήματος Τηλεμετρίας και Τηλεελέγχου στο δίκτυο ύδρευσης με κύριο σκοπό την εξοικονόμηση, τη διασφάλιση επάρκειας και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δήμο Καρπάθου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- 94 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) του Υδραγωγείου Ύδρευσης του Δήμου
- Ένα (1) Κεντρικό  Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
- Δύο (2) Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (ΦΣΕ)
- Προμήθεια συσκευών εντοπισμού αγωγών και διαρροών και βαθμονόμησης παροχών.

Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει πρόσθετο σύστημα ελέγχου SCADA με συγκέντρωση όλων των στοιχείων.
Μετά την κατάρτιση και εφαρμογή ενός λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον έλεγχο διαρροών με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου, θα είναι εφικτή η υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης ολοκληρωτικών λύσεων βασισμένων σε ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεώς του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.

Κατά το διάστημα της 3μηνης  δοκιμαστικής λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση  του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.372.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.720.000,00 €, ΦΠΑ: 652.800,00  €).