Θα γίνει συνάντηση στη Ρόδο Μακαρίου - Γρίβα

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΠΕΔΙ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣΕΤΙ ΚΛΕΙΣΤΟΝ

ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας).
Πληροφορούμεθα ότι ο Επιθεωρητής Α’ Εκπαιδευτικής περιφερείας Ρόδου κ. Αθανασούλης διατηρεί κλειστόν το σχολείον Πέδι Σύμης. Πότε θα γίνουν εγγραφαί εις το σχολείον αυτό;
Mήπως δεν πρέπει να μάθουν τα παιδάκια του Πεδιού γράμματα΄΄;
Μ. ΣΚΑΡΟΣ

ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΛΙΝΔΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ 4 ΠΡΟΣΩΠΑ
Το παρελθόν Σάββατον και ώραν 2.30 μ.μ. φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Μπίλη Παύλου ανετράπη εις το 45ον χιλιόμετρον της δημοσίας οδού Ρόδου-Λίνδου, και έπεσεν εντός χάνδακος. Εκ της πτώσεως ετραυματίσθησαν οι Πασπάτης Εμ., Ξίππας Ι. Ξίππας Τσαμπίκος και ο οδηγός.

ΤΡΕΙΣ ΡΟΔΙΟΙ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ 30.000 ΔΡΧ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
Τρεις Ρόδιοι εκέρδισαν από κοινού 30.000 δραχμάς, κατά μίαν των τελευταίων κληρώσεων του Εθνικού Λαχείου, ευρεθέντες κάτοχοι λαχείων με τον αριθμόν 9.438. Ούτοι είναι είς καθηγητής, είς υπάλληλος και είς κλητήρ είχον αγοράσει δε το λαχείον από το Πρακτορείον “Γούρικο Ρόδου”.  

ΥΠΕΣΤΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΕΝΩ ΠΡΟΣΕΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Την εσπέραν του παρελθόντος Σαββάτου μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ο Ορφανός Φώτιος ετών 31 με εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ούτος εκάει ενώ προσεπάθει να σβύση πυρκαϊάν η οποία προεκλήθη εις αποθήκην. Η αποθήκη κατεστράφη ολοσχερώς.

ΕΡΓΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΡΟΝ
ΛΕΡΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις) Διά της διατεθείσης υπό της Νομαρχίας πιστώσεως 300.000 δραχμών εις τον Δήμον της νήσου μας, επραγματοποιήθη η κατεδάφισις των επικινδύνων ερειπίων της περιοχής Αγίας Παρασκευής, διεπλατύνθη η οδός προς το Κάστρον, εκτίσθησαν τοίχοι αντιστηρίξεως του εδάφους και γίνονται ήδη προετοιμασίαι δια τας δενδροφυτεύσεις εκατέρωθεν των οδών. Εις τα έργα αυτά απησχολήθησαν δεκάδες εργατών εκ περιτροπής.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΡΟΔΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΓΡΙΒΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28. Αι ελληνικαί κυπριακαί εφημερίδες εκφράζουν την ικανοποίησίν των διά την προχθεσινήν δήλωσιν του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ότι δεν αποκλείεται συνάντησις μεταξύ αυτού και του στρατηγού Γρίβα. Αι εφημερίδες συνάγουν εκ της δηλώσεως του Αρχιεπισκόπου ότι ο Εθνάρχης απεδέχθη την πρόσκλησιν του στρατηγού Γρίβα και θα ταξιδεύση να ίδη αυτόν “κατά το πρώτον 15νθήμερον του Οκτωβρίου”.

Πιστεύεται ότι η συνάντησις του Αρχιεπισκόπου με τον στρατηγόν Γρίβαν πιθανώς να γίνη εις Ρόδον.
Ο κ. Νίκος Κρανιδιώτης, ο οποίος θα είναι πρεσβευτής της Κύπρου εις Ελλάδα, έφθασεν εξ Αθηνών προχθές την νύκτα κατόπιν τηλεφωνικής παρακλήσεως εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Ο κ. Κρανιδιώτης είπεν εις τους αντιπροσώπους του τύπου ότι είδε προχθές τον στρατηγόν Γρίβαν και ότι αντήλλαξε μετ’ αυτού σκέψεις επί της πιθανής συναντήσεώς του με τον Αρχιεπίσκοπον. Κατά τον κ. Κρανιδιώτην, ο στρατηγός Γρίβας δεν θέτει προκαταρκτικούς όρους διά την συνάντησιν.